I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-12 kunngjøres det herved at Sør-Varanger kommunestyre i møte 15.06.16 , sak 037/16 har vedtatt følgende reguleringsplan med tilhørende bestemmelser og beskrivelse; 

- «detaljregulering for Skytterhusfjellet felt B2F», Sør-Varanger Kommune, Planid

2030 2013002

Iht. Plan- og bygningslovens § 12-5, jfr. § 12-6 er området regulert til følgende;

Bebyggelse og anlegg  

     Samferdselanlegg og teknisk infrastruktur

             Grønnstruktur

             Hensynssone

Kommunestyrets vedtak og vedtatte detaljregulering kan lastes ned fra kommunens hjemmesider: www.svk.no.

Vedtaket kan påklages iht. plan- og bygningslovens § 1-9 jfr. forvaltningslovens § 28. Parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage til Fylkesmannen innen 0.2.08.16

 

Eventuell klage sendes for forberedende behandling til Sør-Varanger kommune, Plan og Utvikling, boks 406, 9915 Kirkenes, eller: postmottak@svk.no.

Om retten til å kreve innløsning vises til Plan- og bygningslovens § 15 og 16.

VEDTAK I KOMMUNESTYRET 15.06.16 DETALJREGULERING AV SKYTTERHUSFJELLET - FELT B2F.pdf

DETALJREGULERING AV SKYTTERHUSFJELLET - FELT B2F - KUNNGJØRING AV VEDTATT PLAN (579164).pdf

2013002 2013002 plankart detaljregulering b2f 150516.pdf

2013003 Planbeskrivelse vedtatt 150616.pdf

Planbestemmelser vedtatt 150616.pdf