Budsjettvedtaket har følgende innhold: 

Budsjett og økonomiplan 2018-2021 vedtas med de mål og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som fremgår av budsjettdokumentet. 
 
  1. Driftsbudsjettet vedtas i balanse. Omstillings- og salderingstiltak på 12,031 mill. kroner er innarbeidet i budsjettet. 
  2. Det er budsjettert med 7,1 mill. kroner i ordinære lønnsreserver for å dekke overheng fra 2017 og lønnsoppgjør for 2018. Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven på enhetene.
  3. Frie inntekter, skatt og rammetilskudd er realistisk budsjettert.
  4. Det er budsjettert med avsetning til fond på 6 mill. kroner.
  5. Investeringsbudsjettet vedtas som foreslått i budsjettdokumentet.
  6. Budsjettet er bindende og kan bare endres av kommunestyret selv, eller i samsvar med reglement for delegering av økonomiske og administrative fullmakter vedtatt av kommunestyret. 
Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2018 på 162,7 mill. kroner. I tillegg gis rådmannen fullmakt til å ta opp inntil kr 20.000.000 i lån i Husbanken til innvilgelse av startlån. 
 
Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån innenfor en kredittramme på kr 50.000.000. 
 
Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkårene for de nevnte lånerammene i henhold til kommunens finansreglement. 
 
Inntektsskatt og formuesskatt til kommunen utliknes etter de maksimalsatser som Stortinget fastsetter. Det kommunale skattøret for år 2018 settes til det enhver tids gjeldende maksimalsatser.
 
Kommunestyret vedtar at det skal skrives ut eiendomsskatt i kommunen, jfr eiendomsskatteloven (Esktl) § 2 for 2018.Kommunestyret vedtar at det skal skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen jfr Esktl. § 3 første ledd, bokstav a. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2018 er 7 promille, jfr Ekstl § 11 første ledd. Differensiert skattesats for eiendommer med selvstendige boliger for skatteåret 2018 er 4,9 promille jfr Ekstl § 12 bokstav a. Den samme satsen skal også legges til grunn for fritidsboliger. 
 
Kommunestyret vedtar at alle selvstendige boliger skal ha et bunnfradrag på kr 0, jfr Esktl § 11 andre ledd. Utskriving av eiendomsskatt for skatteåret 2018 er basert på takster fastsatt ved siste alminnelige taksering gjennomført i 2014 og ferdigstilt i 2015.Eiendomsskatten skrives ut i 4 terminer, jfr Esktl § 25 1. ledd. Forfall er 25.02., 25.05., 25.08. og 25.11.
 
Alle gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut i fra de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Endringer i gebyr og brukerbetalinger som følge av prisvekst reguleres i hovedsak i henhold til kommunal deflator med virkningsdato 1. januar 2018. Husleiesatsene øker tilsvarende endringen i konsumprisindeksen, 1,6 %, gjeldende fra 01.01.2018.
 
Betaling for barnehageplass vedtas til enhver tids gjeldende maksimalsats, vedtatt av Stortinget. SFO betalingssats vedtas til kr 2.100 pr måned og 30 % søskenmoderasjon for flere barn i SFO.
 
Øvrige betalingssatser og gebyrer reguleres i gebyrregulativet. 
 
Ordførers godtgjørelse fastsettes av den til enhver tids gjeldende godtgjøring til stortingsrepresentanter. 
 
Varaordførers godtgjørelse fastsettes til 50 % av ordførers godtgjørelse. 
 
Etter anmodning fra IMDI vedtar kommunestyret å bosette 22 flyktninger i 2018. Kommunestyret vedtar videre å bosette inntil 40 flyktninger hvert år i perioden 2019-2021. Bosetting skal fortrinnsvis skje i sentrumsnære områder. Kommunestyret vedtar å ikke bosette enslige mindreårige flyktninger.
 
Kommunestyret vedtar å igangsette et omstillingsprosjekt over to år med målsetting om å skape en sunn og robust kommuneøkonomi med det nødvendige handlingsrom. Omstillingsarbeidet må sees i sammenheng med strategisk plan for oppvekst, -plan for helse, omsorg og velferd, samt igangsatt arbeid med næringsplan. Gruppelederne er styringsgruppe for prosjektet. Kostnader knyttet til gjennomføring av prosjektet finansieres ved bruk av 2565002 - disposisjonsfond. 
                                                                                                                        
Sør-Varanger kommune skal ivareta egne tjenester innenfor egen organisasjon. Hvis det for enkelte tjenester ikke er mulig skal avvik fra dette vedtas av kommunestyret.
Rådmannen skal til første kommunestyremøte etter sommeren 2018 presentere en plan for utfasing av all bruk av private vikarbyrå i helse og omsorgstjenesten. Rådmannen skal til hvert kommunestyremøte fremover rapportere bruk og videre planer for bruk av vikarbyråer.
 
Vi ber rådmannen utrede en ordning med månedlig fakturering av kommunale avgifter. Dette for å gi kommunens befolkning en mer forutsigbar økonomi.
 
Sør-Varanger kommunestyre ber rådmannen utrede opprettelse av et eget samepolitisk råd/utvalg. Samepolitisk råd skal gi råd i saker som angår det samiske i Sør-Varanger.
 
Sør-Varanger kommunestyre ber rådmann utrede videre bruk av Fossheim skole Neiden og Einerveine barnehage. Videre bes rådmann utrede videre bruk av Sandnes skole når skole 9910 står ferdig høsten 2019 og tomta til Bjørnevatn skole når Bjørnevatn skole er revet.
 
Sær-Varanger kommunestyre ber rådmann se på muligheten å opprette en stilling som næringssjef innenfor eksisterende organisasjon og rammer. Stillingen skal ikke utløse flere ansettelser eller øke lønnskostnadene. Sør-Varanger kommunestyre ser dette som et tiltak i prosessen med å bli en næringsvennlig kommune.
 
Budsjett må behandles i råd og utvalg før saken skal behandles i formannskapet. Dette må tilpasses møteplanen for 2018.