Sør-Varanger kommune i omstilling             

Utfordringene fremover er store, og kommunen må inn i en omstilling. Rådmann Nina Bordi Øvergaard mener kommunen kan se mot endringene med optimisme og pågangsmot.

  • Vi er et robust og sterkt samfunn. Frivilligheten står sterkt i Sør-Varanger. I kommunen har vi gode og kompetente fagfolk og ansatte, det gjør oss i stand til å lykkes med innovasjon og et teknologisk skifte. Jeg er optimistisk for fremtiden, sier rådmann Nina Bordi Øvergaard.

Budsjett for 2018 vil økonomisjef Svanhild Apeland Lande betegne som et salderingsbudsjett.

  • Budsjettet for 2018 er lagt frem som et salderingsbudsjett. Årsaken er at vi er i gang med viktige strategiske planer både for oppvekst og for helse, omsorg og velferd, og dette planarbeidet vil være vesentlig for valg av retning og det omstillingsarbeidet som må igangsettes, sier økonomisjef Apeland Lande.

Sør-Varanger kommune har høy lånegjeld, og i økonomiplanen 2018-2021 legges det opp til flere investeringer. Nye skole i Bjørnevatn/Sandnes, samt omsorgsboliger og bo- og avlastningssenter på Skytterhusfjellet er igangsatt. Rente- og avdragsbelastningen er stor og økende, og kostnadene må dekkes av ordinære driftsinntekter.

  • I de siste prognosene for renteutviklingen i Norge frem mot 2020 er det varslet om økte renter på opp mot 1 %-poeng. For Sør-Varanger kommune vil en slik økning utgjøre ytterligere 14 mill.kroner i rentekostnader, sier økonomisjef Apeland Lande

 

Fakta om budsjett 2018:

  • Rådmannen legger fram et driftsbudsjett for 2018 på totalt 920 mill.kroner med et netto driftsresultat på 5,3 mill.kr. Det er budsjettert med en avsetning til disposisjonsfond på 6 mill.kr. For budsjett 2018 har rådmannen innarbeidet nødvendige effektiviserings- og salderingstiltak med 12 mill.kr for å bringe økonomien i balanse, samtidig som det er gjort et grundig arbeid for å legge frem et realistisk konsekvensjustert budsjett.

  • Det er lagt inn et kutt i grunnskolene på 1,5 mill.kr, og det er lagt inn forslag om flere mindre kutt innenfor helse, omsorg og velferd. Likevel er både sykehjemmene, hjemmebasert omsorg og tjenesten for funksjonshemmede styrket i budsjett 2018 for å imøtekomme behovene som både har gjort seg gjeldende i 2016 og 2017. I disse enhetene er det i hovedsak lønnsmidler som økes for å skape grunnlag for tilstrekkelig bemanning.

  • Statsbudsjettet viser en svak økning fra 2017 til 2018 i rammetilskudd til Sør-Varanger kommune, mens forventet økt skatteinngang mot slutten av 2017 danner grunnlag for en oppjustering av skatteanslaget for 2018. Tross høyere skatteinntekter vil realveksten i overføringene fra staten være negativ når en tar hensyn lønn- og prisvekst i 2018. Det er tydelige statlige signaler om at kommunene i årene fremover skal effektivisere, digitalisere og møte fremtidens utfordringer på en smartere måte. Allerede i statsbudsjettet for 2018 legges det til grunn en effektiviseringsgevinst på 0,5 %.

  • Rådmannen foreslår derfor i forbindelse med budsjettfremleggelsen 2018 å igangsette et omstillingsprosjekt over to år med målsetning om å skape en sunn og robust kommuneøkonomi med det nødvendige handlingsrom. Omstillingsarbeidet må sees i sammenheng med arbeidet med strategisk plan for oppvekst, -plan for helse, omsorg og velferd, samt igangsatt arbeid med strategisk næringsplan. I tråd med nasjonale føringer vil også dette omstillingsarbeidet være preget av fremtidige innovative løsninger innenfor digitalisering og teknologi, samtidig som økt fokus på samhandling vil være en nøkkelfaktor.

  • Budsjettet for 2018 viser en økning i eiendomsskatteinntekten. Denne økningen tilsvarer 4,9 promille på boliger og fritidseiendom, og 7 promille på næring, verk og bruk. Eiendomsskatt er en betydelig inntektskilde for Sør-Varanger kommune. Eiendomsskatten utgjør hele 7 % av brutto driftsinntekter i rådmanns budsjettforslag.

  • Økningen i eiendomsskatten vil bety 952 kroner mer i året for en gjennomsnittsbolig på 100 kvm på Kirkenes-halvøya.

  • I statsbudsjettet er det lagt frem forslag om å fjerne eiendomsskatt på verk og bruk i løpet av en 5 års periode. Effekten av endringen er lagt inn i økonomiplanen.

 

Se hele Budsjett og økonomiplan 2018 - 2021 for Sør-Varanger kommune
Kostraanalyse for Sør-Varanger kommune

Presentasjon fra KS Konsulent om KOSTRA rapporten til Sør-Varanger kommune

 

Pressekontakt for Sør-Varanger kommune: Magnus Mæland, 97080054, mmae@svk.no

For ytterligere kommentarer kontakt:

Rådmann Nina Bordi Øvergaard: 92202456

Økonomisjef Svanhild Apeland Lande: 98640369