Bostøtte er en statlig støtteordning som administreres av Husbanken og kommunene. Husstander med lav inntekt og høye boutgifter kan søke om bostøtte. 

Sjekk om du kan søke bostøtte
På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan søke bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren. 


Søk bostøtte
Søknadsskjema finner du på Husbankens nettsider eller du kan hente det på Sør-Varanger kommune.
Du kan også få det tilsendt ved å kontakte Servicekontoret på tlf. 78 97 74 00. 


Husk! Underskriv søknad, og vedlegg din leiekontrakt og eventuelt andre dokumenter. Siden januar 2017 trenger du ikke å dokumentere husstandens inntekt.
Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned.
Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Dersom du får avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din også overført til neste måned automatisk. 


Kommunen og Husbanken samarbeider om ordningen. Kommunen kan hjelpe med utfylling og tar imot søknad, registrerer den og har den løpende kontakten med deg, mens Husbanken fatter vedtak og utbetaler bostøtten. 


Meld fra om endringer
Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får. 


Klage på vedtak om bostøtte Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker fra du mottok vedtaket. 
 
Regelverk:
Lov om bustøtte    
Forskrift om bustøtte