I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det om oppstart av planarbeid på Hesseng; gjeldende reguleringsplan ”Tangenlia” vedtatt 26.09.91, skal omreguleres.

 
Planområdet er avmerket som boligområde i kommuneplanens arealdel, og er regulert til friområde og område for høyspentlinje i gjeldende reguleringsplan ”Tangenlia”. Årsak til omregulering er at kraftledningene som tidligere gikk over området er revet, noe som muliggjør boligbygging.
 
I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-5 vil området bli regulert til;
 
-          Boligområde med tilhørende anlegg
 
Planarbeidet er vurdert dithen at det ikke kommer inn under forskrift om konsekvensutredning.
 
Innspill og andre merknader sendes Sør-Varanger kommune, Virksomhet for Plan og byggesak, Postboks 406, 9915 Kirkenes, innen 21.01.2013.
 
Virksomhetsleder for Plan – og byggesak
 
 
Kirkenes 20.12.2012

Situasjonskart tangenlia del 2