Eiendom gnr. 22, bnr. 17, Rambergneset i Sør-Varanger kommune.

Planområdet er lokalisert til nordsiden av Skrukkebukta.

Endringen gjelder utskilling av hovedhytte til egen eiendom slik at alle hytter kan omfattes av et sameie. Naustområdet skal forskyves noen og det tillates en opparbeidet sti til naust.

I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-5 vil reguleringsplanen omfatte;

- Bebyggelse og anlegg

- Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

- Landbruk-, natur- og friluftsformål

- Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsoner

Sør-Varanger kommune har vurdert endringen av planen etter forskrift om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven, endringen omfattes ikke av forskriftens §2 eller §3og det stilles derfor ikke krav om konsekvensutredning eller planprogram.

Varslingsdokumenter kan lastes ned her:

Varsel om reguleringsendring Rambergneset 20.12.2016.pdf

Kart for varsling oppstart Rambergneset 20-12-2016.pdf

Oversiktskart Rambergneset M 1-20000.pdf

 

Innspill og andre merknader sendes til;

Fiskebeck Prosjekt AS, Pasvikveien 2, 9900 Kirkenes.

Med kopi til Sør-Varanger kommune, Plan- og utviklingsavdelingen, Postboks 406, 9915 Kirkenes.

Svarfrist: Senest 20 Januar, 2017.