Kommunestyret vedtok (sak 0031/03) følgende :

"Sør-Varanger kommune søker Sametinget primært om at hele Sør-Varanger kommune kommer inn under virkeområdet for Samisk Utviklingsfond.
Sekundært om at følgende bygder/deler av kommunen Bugøyfjord, Neiden, Munkefjord/Korsfjorden, Bøkfjordens østside, Jarfjord stemmekrets kommer inn under virkeområdet for Samisk Utviklingsfond."

Først nå foreligger det en skriftlig tilbakemelding fra Sàmediggi - Sametinget. Sametinget viser til at flere kommuner har gjort vedtak og fremmet søknad om å bli innlemmet i Samisk utviklingsfonds geografiske virkeområde. Disse kommunene er Alta (deler av kommunen), Nordkapp, Lyngen, Sørreisa, Loppa, Tysfjord (større deler av kommunen) og Sør-Varanger.
I brevet fra Sametinget vises det dessuten til at det pr. dato er hele eller deler av 20 kommuner som sorterer inn under fondets geografiske virkeområde. Spørsmål om eventuell utvidelse av fondets virkeområde har sammenheng med revisjon av retningslinjene for fondet. Ny revisjon av fondets retningslinjer vil bli tatt opp til behandling i Sametinget i november 2004.

I forbindelse med de nye søknadene som er innkommet, ønsker Sametinget å få tilsendt relevante opplysninger som kan danne grunnlag for behandling av søknadene, i den grad disse ikke foreligger i søknadene.

Sametinget ønsker å få tilsendt følgende opplysninger.

* Kommunale næringsplaner, eller andre strategi- eller planverk som har relevans for den kommunale/lokale næringsutvikling.
* Beskrivelse av demografiske forhold.
* Kommunale virkemidler overfor kultur- og næringsliv.
* Politiske vedtak lagt til grunn for søknad om innlemmelse.
* Tilgjengelig oversikt over samisk bosetting i kommunen.
* Spesifikke samiske tiltak i kommunen.

Kommunene har fått frist til 1. august med å gi svar på dette.

Den videre prosedyren for behandling av saken er at Sametingsrådet vil legge frem sin innstilling i oktober 2004. Deretter blir saken tatt opp til realitetsbehandling i Sametinget i november 2004. Nye retningslinjer vil dermed bli gjort gjeldende fra 01.01.2005.