Området er 9 096 kvm, se vedlagt situasjonsplan                               26.192 - område FK, Skytterhusfjellet. 9096 kvm.pdf

Reguleringsplanbestemmelser for området F/K                                  SkytterhusReguleringsbestemmelser_FK.pdf

Sør-Varanger kommune ber at man i søknad på tomt 26/192 presenterer prosjektet som man ønsker å bygge på området. Prosjektet må være i tråd med dagens reguleringsplan. Tomten tildeles det prosjektet som administrasjonen finner gir den beste løsningen for området innenfor reguleringsplanes bestemmelser. Administrasjonen utarbeider også en prioritetsliste for de søknader som er innkommet innen fristen. Søknadsfristen er 24.06.2016.

Refusjonskostnadene for tomten er beregnet til kr. 3 638 400,-, og i tillegg kommer kostnadene for saksbehandling, fradeling, oppmåling, og tinglysing. Tomten tildeles som festetomt med en festeavgift estimert til kr. 6,- per kvm, avhengig av byggestart. Festekontrakten vil gjelde for 40 år, og vil kunne reguleres hvert 5.år etter konsumprisindeksen. Ved kontraktens utløp vil fester ha adgang til å forlenge den med den tids vilkår.

Byggefrist for tomten er 01.06.2017. Innen byggefristen skal refusjonskravet være betalt, byggesøknaden godkjent, festekontrakt tinglyst, og arbeidet på tomten startet. Hvis byggefristen ikke overholdes, mister man tilsagnet på tomten, og tomten tildeles neste på prioritetslisten. 

Ved tildeling av tomten påløper en opsjonspremie som er 50 % av festeavgiften per år, jfr. kommunalt gebyregulativ. For 2016 utgjør dette kr. 2 274,- per måned. Opsjonspremie faktureres utbygger fra tildeling til byggestart. Dersom utbygger ikke kommer i gang innen byggefristen, eller sier fra seg tomten, påløper i tillegg et halvt saksbehandlingsgebyr.

Sør-Varanger kommune gjør oppmerksom på at ved innsendelse av byggesøknad stiller kommunen krav om at utbygger legger ved en finansieringsbekreftelse for det bygg de skal sette opp på tomten.

Ved spørsmål om tomten og tildeling, ta kontakt med eiendomsskonsulent Ellen Lindkvist tlf. 789 77 497 eller e-post: elle@svk.no

 

Sør-Varanger kommune

Plan og utviklingsavdelingen