I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-11, jfr. § 12-3 har Formannskapet/ utvalg for strategi og utvikling (Fusu) i møte 14.12.2011, saknr 167/11, vedtatt å legge følgende planforslag ut til offentlig ettersyn;

    - Reguleringsplan for område i Munkefjord, gnr 14 bnr 3

Planområdet ligger mellom E6 og indre del av Munkefjorden og er en privat eiendom. Formålet med planen er fradeling av hyttetomter innenfor området for spredt fritidsbebyggelse.

GISLINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I henhold til Plan- og bygningsloven § 25 er områdene foreslått regulert til:

    I.    Bebyggelse og anlegg

            Herunder fritidsbebyggelse, boligbebyggelse

    II.    Samferdsel og teknisk infrastruktur

            Herunder felles adkomst og parkering, privat veg

    III.    Grønnstrukturområde

            Herunder naturområde

    IV.    Landbruks, natur og friluftsområde

            Herunder naturvernområde, naturvern/vegetasjonsbelte

 

Plandokumentene vil bli utlagt til offentlig ettersyn fram til den 6.2.12 på Plan – og byggesaksavdelingen og på Servicekontoret i Rådhusets 1.etasje.

Dokumentene finnes også på www.svk.no. For eventuelle innspill og merknader det oppfordres til å bruke elektronisk post; postmottak@svk.no.

 

Virksomhetsleder for Plan-og byggesak

 

Munkefjord_PLANKART.pdf

Munkefjord_PLANBESKRIVELSE+22.08.11.pdf

Munkefjord_BESTEMMELSER+23.08.11.pdf