Din mening er viktig!

Sør-Varanger kommune ønsker å spørre befolkningen sin mening hvordan vi kan utvikle aldersvennlige boliger og bomiljø i Sør-Varanger kommune.

Kommende generasjon eldre er ressurssterke, aktive og ønsker å bo hjemme lengst mulig. Undersøkelser av eldres boligpreferanser på landsbasis viser at det blant de yngste seniorene er betydelig etterspørsel etter private boligløsninger som i dag bare finnes i begrenset grad i det ordinære boligmarkedet.

Den siste tiårsperioden frem mot 2016 har Sør-Varanger kommune hatt en jevn befolkningsvekst. Siden 2016 har imidlertid nettotilflyttingen gått ned, og man har opplevd en liten befolkningsnedgang.

Det vil i årene som kommer være viktig å tilpasse boligutviklingen etter de demografiske endringene man står overfor. Vi spør derfor nå alle innbyggere som er 55 år eller eldre om å delta på en undersøkelse om dette temaet.

 

Hvorfor denne undersøkelsen?

Sør-Varanger kommune har en høy andel eldre eneboliger. Vår erfaring er at mange eldre innbyggere opplever vansker med å bo i slike boliger på grunn av nivåforskjeller, gamle trapper og utforming som generelt er mindre aldersvennlig. Det er også en viktig erfaring at innbyggere vanligvis venter for lenge med å enten foreta tilpasninger i boligen, eller med å lete etter annen bolig.

Hvem bør delta?

Vi ber alle innbyggere fra fylte 55 år om å delta i undersøkelsen. Vi er klar over at veldig mange, spesielt i den yngre delen av utvalget, ikke anser seg som hverken gammel eller i behov av annen bolig enn i dag. Vi vet også at innbyggere vanligvis er for sent ute med å tenke på egnethet ved boligen sin, derfor er det viktig at vi får tidlige innspill om hva de som er 55 år mener om temaet bolig og alderdom.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er frivillig og anonym. Du kan fylle ut undersøkelsen både digitalt og ved å levere inn papirskjema.

  • Undersøkelsen er åpen i perioden 20.01.22 – 20.02.22
  • Du kan delta i undersøkelsen her:
  • Du vil også finne link til undersøkelsen på svk.no/aldersvennligbolig
  • Du kan hente undersøkelsen som papirskjema på kommunens servicekontor

Du blir i undersøkelsen bedt om å svare på spørsmål med flere valg for svar om boligen du har i dag, og hva du tenker om bolig når du blir eldre. Vi har bevisst ikke definert hva «eldre» betyr. Dette er en oppfatning som varierer mellom personer.

Viktig å tilpasse boligutvikling

«Det vil i årene som kommer være viktig å tilpasse boligutviklingen etter de demografiske endringene man står overfor. Det vil blant annet være avgjørende å ivareta seniorenes boligbehov, både i det private boligmarkedet og i det kommunale boligtilbudet. Det er derfor viktig med god deltakelse i undersøkelsen, slik at vi får kartlagt behov og ønsker for den videre boligutviklingen», sier kommunedirektør Nina Bordi Øvergaard.

Kommunene står stadig overfor utfordringene som kommer med strammere kommuneøkonomi og mer komplekse oppgaver. Det krever nye modeller og metoder for hvordan kommunene skal utøve sine ulike roller i velferdssamfunnet og i samarbeid med mange ulike aktører. Hvordan kan kommunene oppfordre til samskapning og innbyggerinvolvering? Prosjektet aldersvennlige bolig handler nettopp om å samskape og utvikle noe i et tett samarbeid med innbyggere og utbyggingsaktører.

Daglig leder i Kirkenes Næringsforening mener at et godt samarbeid mellom kommunen og næringslivet er nøkkelen for å møte de demografiske endringene.

«Vi kan ikke løpe fra det faktum at befolkningen blir eldre. Og vi må tilpasse oss, både næringslivet og kommunen. Denne undersøkelsen er et godt eksempel på samarbeid. Vi vil få god informasjon om hvor og hvordan de over 55 ønsker å bo. Dette er viktig informasjon for de strategier og reguleringer kommunen legger opp til, og eiendomsutviklerne i kommunen får et innblikk i behovet. Jeg oppfordrer så mange som mulig å svare på undersøkelsen», sier daglig leder for Kirkenes Næringsforening Magnus Mæland.

Stiftelsen Bolig Bygg er den største profesjonell boligutleier i Sør-Varanger kommune og har tett samarbeid med kommunen i forhold til bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet.

«Vi får stadig henvendelser fra eldre personer som bor i boliger som ikke er egnet til å bli gammel i. Disse ønsker en lettstelt leilighet slik at de kan bo lengere i sitt eget hjem. Vi har få boliger som kan tildeles denne målgruppen da de ikke har vært prioritert som vanskeligstilte. Vi ser likevel at behovet er til stede, og at en slik boligsatsing kan være et samfunnsøkonomisk gode», sier daglig leder i Stiftelsen Bolig Bygg Anita Kaaby.

Håper på bred deltakelse.

Både Sør-Varanger kommune og private boligutbyggere håper på en bred deltakelse i undersøkelsen «55+». Dette er en reell mulighet for at akkurat DU, som kommuneinnbygger kan påvirke bolig- og samfunnsutvikling i den riktige retningen. DIN mening er veldig viktig!