TVERRFAGLIG PROSJEKT I SØR-VARANGER KOMMUNE: SAMMEN FOR BARN, UNGE OG FAMILIERS PSYKISKE HELSE

 

MÅL:

ORGANISERE HJELPEAPPARATET FOR Å NÅ BARN OG UNGE FØR DE UTVIKLER ALVORLIGE VANSKER

-         Hvordan nå barn og unge med betydelig risiko for utvikling av vansker?

-         Hva er gode forebyggende tiltak?

-         Hvem gjør hva?

 

TILTAK:

UTVIKLE SYSTEM FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID

-         Gi bedre og mer helhetlig tilbud til barn og unge, koordinere og samordne tjenester

-         Sikre barn større mulighet for gode oppvekstvilkår og mestring

-         Se faglige, økonomiske og personalmessige ressurser i sammenheng

-         Felles utvikling av tjenester og tilbud på tvers av etatene

-         Faglig utvikling gjennom målrettet kompetanseutvikling og systematisk metodeutvikling

-         Utvikle arenaer som synliggjør den enkeltes ansvar for tverrfaglig samarbeid

 

 

Med bakgrunn i ovenstående mål og tiltak vedtok styringsgruppa for psykiatri å bevilge kr 350 000 av psykiatrimidler til prosjektet:

 

-         Sammen for barn, unge og familiers psykiske helse

 

Sør-Varanger kommune har ansvar for at barn, unge og foreldre skal få helhetlig og samordnet tilbud. Tverrfaglig, helhetlig tenkning og forebygging skal stå sentralt i vårt arbeid.

 

Godt psykisk helsearbeid for barn og unge krever helhetlig tenkning og et bredt spekter av tiltak. Forebyggende arbeid i barnehager, skoler og andre oppvekstarenaer er spesielt viktig.

Barn med alvorlige atferdsproblemer kan få hjelp til å løse problemene – dersom hjelpetiltakene settes inn tidlig nok. Når de blir større er det ofte for sent.

 

Som veileder i prosjektet har vi engasjert førsteamanuensis fra NTNU i Trondheim, Øyvind Kvello. Han mener bl.a. at nesten alle unge med alvorlige adferdsvansker kunne vært fanget opp som to til fireåringer, siden er det ofte for sent. Dette er en del av utfordringene vi skal ha fokus på i prosjektet.

 

Følgende tjenester er representert i arbeidsgruppen:

-         barnehager

-         skoler

-         helsestasjon

-         pp-tjenesten

-         barnevernet

-         familievernkontoret

-         psykiatritjenesten

-         hjemmekonsulenten

-         fysioterapitjenesten

 

 

Målet er å forankre prosjektet i kommunens faglige, administrative og politiske ledelse.