Kommunestyret i Sør-Varanger vedtok 17.03.10 å innføre Kvello – modellen, en modell med målrettet tidlig innsats for barn i barnehager og skoler.
Vi er mange som ser barn i vårt daglige arbeid og vi vet hva det betyr for det enkelte barn å bli sett. Men, er vi sikker på at vi har rutiner for at hvert enkelt barn sees og blir sett som det er, og at vi går inn med nødvendig hjelp og støtte der det trengs? Vi vet også at samspill med andre mennesker, både barn og voksne, er av avgjørende betydning for barnets utvikling.

Arbeidsformen i Kvello-modellen har som mål å sikre gode barnehage- og skoletilbud. Noen barn og familier behøver bistand ut over det barnehagen og skolen kan gi, og vil få tilbud om det. Målet er å få til et tett samarbeid mellom barnehage, skole, foreldre og eventuelt hjelpeapparat hvor man unngår at barn utvikler vansker og vikler seg inn i lidelser før det tilrettelegges eller gis annen bistand. Modellen er fundert på et positivt menneskesyn basert på å kunne benytte kunnskap om beskyttelsesfaktorer, tilrettelegging og trening for å hjelpe barn til god utvikling, eller via veiledning av foreldre som en støtte til å utvikle nye forståelser av sine barn, justeringer/endringer i måten de forholder seg til barnet sitt på og bekreftelse på det samspill de har som er godt for barnet.

Modellen er utviklet i samarbeid med førsteamanuensis Øyvind Kvello ved NTNU i Trondheim. Han har vært vår veileder og foreleser siden oppstart av prosjektet januar 2007, og han skal følge oss fremover. Øyvind Kvello har sagt følgende: Det unike for Sør-Varanger • Har med kommunal psykiatritjeneste, samarbeid med spesialisttjenestene, slik som familievernkontoret • Usedvanlig raske i implementering av prøveprosjektet – Norgesrekord i så måte

”Sammen for barn, unge og familiers psykiske helse” er et prosjekt som har vært forløperen til Kvello-modellen i Sør- Varanger kommune. Med prosjektet ville vi tydeliggjøre vårt ansvar for å forebygge, avdekke og iverksette tiltak. Vårt mål var å innarbeide metoder for observasjon og kartlegging, og videre utarbeide forpliktende samarbeidslinjer for tiltak og oppfølging mellom hjelpeapparatet, barnehager, skoler og de som trenger hjelp.

Kvello - modellen er målrettet tidlig innsats. For at barn og foreldre skal få mest mulig helhetlig tilbud til beste for barns oppvekst og utvikling, kreves det at barnehagene og skolene samarbeider med andre tjenester i kommunen. Tverrfaglig og helhetlig tenkning skal stå sentralt i vårt arbeid. Målet er å kvalitetssikre tilbudet slik at vi tidligst mulig ser de barna som trenger hjelp, samt iverksette tiltak og forebygge på et tidlig tidspunkt i barns liv. De som har behov for det skal få forpliktende, samlet og koordinert hjelp. Bestemmelsene om taushets- og opplysningsplikt skal overholdes.

Årlig skal det utarbeides felles kompetanseutviklingsplan for innføring og gjennomføring av Kvello-modellen. Dette for å sikre og ansvarliggjøre tverrfaglig kompetanseutvikling.

Trinn 1:

Det er svært viktig at alle får samme ståsted for denne innføringen. Tidlig intervensjon med vekt på tilknytning og mentalisering må ligge i bunn for alle som skal være deltakere i Kvello-modellen i Sør-Varanger.

Sør-Varanger kommune arrangerer derfor en tverrfaglig konferanse for 210 påmeldte fra alle barnehager, skoler, barnevern, ppt, helsestasjon, psykisk helsetjeneste, fysioterapitjeneste, familierådgivningskontoret, BUP og Nora senteret

TORSDAG 2. SEPTEMBER OG FREDAG 3. SEPTEMBER 2010.

Tema: Tidlig intervensjon med vekt på tilknytning og mentalisering.
Foreleser: Øyvind Kvello

• Tidlig intervensjon, som betyr at innsats settes inn på et tidlig tidspunkt, eller at man griper tidlig inn i forhold til en problemutvikling, er av avgjørende betydning både for den enkelte og for samfunnet. Jo tidligere et problem oppdages og innsats settes inn, desto større er sannsynligheten for en positiv utvikling. Den samfunnsøkonomiske gevinsten av tidlig innsats er høy, fordi færre vil utvikle alvorlige problemer. Å gripe tidlig inn er i seg selv ikke tilstrekkelig. Tidlig intervensjon krever faglig trygghet, oversikt og tilgang på kunnskap og kompetanse.

• Tilknytning: Hvordan søker barnet nærhet og trygghet fra omsorgspersoner og hvordan svarer omsorgspersoner på dette? Hva kan vi lære av å observere tilknytningsrelasjoner?

• Mentalisering: Barns evne til å forstå egne og andres tanker, følelser og motiver bygges gjennom omsorgsgivers tolkning av barnets signaler. Hvordan spiller tilknytningsrelasjoner og omsorgsgivers evne til å forstå barnet inn i denne utviklingen?

Trinn 2:

Implementering av Kvello-modellen skal presenteres gruppevis for alle barnehagene og skolene i september / oktober.