Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Tuberkuloseundersøkelse

Kommer du fra land der tuberkulose er utbredt, har du plikt til å gjennomgå en tuberkuloseundersøkelse.

Generelt

Tuberkuloseforskriften sier følgende:

§ 3-1.Plikt til å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse

Følgende personer har plikt til å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse:

a)

Personer fra land med høy forekomst av tuberkulose, som skal oppholde seg mer enn tre måneder i riket med krav om oppholdstillatelse, registreringsbevis eller oppholdskort, samt flyktninger og asylsøkere.

b)

Personer som i løpet av de siste tre årene har oppholdt seg i minst tre måneder i land med høy forekomst av tuberkulose, og som skal tiltre eller gjeninntre i stilling i helse- og omsorgstjenesten, i lærerstillinger eller i andre stillinger knyttet til barneomsorg. Plikten gjelder også personer under opplæring eller hospitering i slike stillinger.

c)

Andre personer som det er medisinsk mistanke om er eller har vært i risiko for å bli smittet med tuberkulose.

Forsvaret gir retningslinjer for undersøkelse av militært personell.

Beskrivelse

Tuberkuloseundersøkelsen består av røntgenfotografering av lungene og/eller en blodprøve. Tuberkulose er en infeksjon som kan ramme en rekke organer, smitteførende lungetuberkulose er den alvorligste form og det man ønsker å utelukke ved tuberkuloseundersøkelsen.

En person med tuberkulose har plikt til å rette seg etter legens anvisninger og om nødvendig la seg isolere for å motvirke at sykdommen spres til andre.
 

Land med høy forekomst av tuberkulose finner du her:

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/tuberkulose/land-med-hoy-forekomst-av-tuberkulo/

Målgruppe

Disse personene har plikt til å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse, jf. kapittel 3 i tuberkuloseforskriften:

  • Personer som skal oppholde seg mer enn tre måneder i Norge, som må ha oppholdstillatelse, registreringsbevis eller oppholdskort og som kommer fra land der tuberkulose er utbredt
  • Flyktninger og asylsøkere som kommer fra land med høy forekomst av tuberkulose
  • Personer som skal arbeide i helse- og omsorgstjenesten, som lærere eller i andre stillinger der de har kontakt med barn, og som i løpet av de siste tre årene har kommet fra eller har oppholdt seg minst tre måneder i land der tuberkulose er utbredt

Pris for tjenesten

Tuberkuloseundersøkelsen er gratis. Det gjelder også transportutgifter.

Lover

Undersøkelsen er en del av de smittevernplanene kommunen er pålagt å ha.

Se
Tuberkuloseforskriften kapittel 3 - Plikt til å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse, gjennomføring og oppfølging mv.

Smittevernloven § 7-1 Kommunens oppgaver og § 7-3 Det regionale helseforetakets ansvar

Tuberkuloseforskriften
Smittevernloven

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Kommunen skal sørge for at undersøkelsen gjennomføres så snart som mulig. Flyktninger og asylsøkere skal undersøkes innen fjorten dager etter innreise. Personer som skal tiltre en stilling, skal undersøkes med lungerøntgen før tiltredelse. 

Hvor skal man henvende seg:

Flyktninger/asylsøkere/familiegjenforente:

Kontakt Asylhelse avdelingen: 

https://www.sor-varanger.kommune.no/asylhelse.587095.no.html

Skal du tiltre en stilling og har plikt til tuberkulosekontroll, får du egenerklæringsskjema fra din arbeidsgiver, dette fylles ut, arbeidsgiver MÅ underskrive. Kontakt Kirkenes helsestasjon eller Kirkenes legesenter for rekvirering av undersøkelsene (utfylt egenerklæringsskjema MÅ medbringes)

Klagemulighet

Det kan søkes om fritak fra tuberkuloseundersøkelse. Får du avslag, kan du klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge. Vedtak om isolering som er fattet av smittevernnemnda, kan overprøves av tingretten.

Tjenesten oppdatert: 24.06.2024 16:03