Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Trygghetsalarm

Trygghetsalarm er en liten alarm som kan bæres på kroppen og som er knyttet til en vaktsentral med hjemmesykepleie. Du kan søke kommunen om en trygghetsalarm.

Generelt

Formålet med trygghetsalarm er at brukerne skal kunne føle strygghet og kunne bo lengst mulig i sitt eget hjem. Alarmen gir mulighet til å tilkalle hjelp raskt og enkelt. Tjenesten gis i private hjem og omsorgsboliger. Trygghetsalarmen kobles vanligvis til hustelefon. Trygghetsalarm er en alarm brukeren bærer på seg for å tilkalle hjelp i akutte situasjoner. Utrykning skjer fra hjemmebasert omsorg, pårørende eller dit hvor alarmen er programmert. Alarmen er knyttet opp mot SOS International og de formidler kontakt til hjemmebasert omsorg.

Beskrivelse

Bor du alene og har behov for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner, kan du søke om trygghetsalarm. Trygghetsalarmen er knyttet til en vaktsentral, som formidler kontakt videre til hjemmesykepleien. Vaktsentralen eller kommunens personell rykker ut hele døgnet hvis alarmen går.

Målgruppe

Eldre, funksjonshemmede og andre som kan føle seg utrygge ved å bo alene.

Kriterier/vilkår

  • Brukeren må være hjemmeboende og ha telefon i sin bopel.
  • Brukeren skal bære alarmknappen hele døgnet.
  • Brukeren må ikke bruke alarmen hvis telefonen kan benyttes.
  • Brukeren må godta at en nøkkelboks for husnøkkel blir montert ved utgangsdør, dette for at hjelp skal kunne gis så raskt som mulig.

Pris for tjenesten

Satser for egenbetaling er fastsatt av kommunestyret og indeksreguleres årlig. Egenbetaling fastsettes etter husstandens samlede inntekt ved siste skatteligning jfr. Egenandel for helse- og omsorgstjenester §8.

Samarbeidspartnere

SOS International

Lover

Trygghetsalarm er ikke en lovpålagt tjeneste, men kan ytes hvis du har et hjelpebehov som gir rett til tjenesten etter helse- og omsorgstjenesteloven. Se helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2.

Forvaltningsloven
Helse- og omsorgstjenesteloven
Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om trygghetsalarm, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Base Avdelingsleder Kontor
Kirkenes Base 1 78 97 06 32 78 97 06 33
Kirkenes Base 2 78 97 06 36 78 97 06 37
Hesseng 78 97 18 32 78 97 18 36
Bjørnevatn 78 99 37 00 78 99 94 49
Pasvik 78 99 35 40 78 99 35 40
Bugøynes 78 99 80 50 78 99 80 50

Søknadsskjema og hjelp til å fylle ut skjemaet fås ved henvendelse til Servicekontoret tlf. 78 97 74 00, Tildelingskontoret for omsorgssaker, eller ansatte i hjemmebasert omsorg. Søknadsskjema kan du finne på kommunens hjemmeside.

Utfylt søknad sendes til Sør-Varanger kommune, Servicekontoret, Boks 406, 9915 Kirkenes.

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Vanligvis kommer vi på hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Det vil bli tatt kontakt og gjort avtale om et hjemmebesøk etter mottatt søknad. Hjemmebesøket danner grunnlaget for en helhetlig og faglig vurdering av søknaden. 

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig og hvis saken ikke avgjøres innen en måned skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.

Tjenesten oppdatert: 13.04.2021 21:55