Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)

Tilrettelagt transport (TT) er et tilbud om dør-til-dør-transport for personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne eller sykdom, ikke kan bruke kollektivtransport. 

Beskrivelse

Er du funksjonshemmet og har behov for dør-til-dør-transport for å delta i aktiviteter på lik linje med alle andre, kan du søke om TT-kort. Kortet dekker et bestemt antall reiser og du betaler en egenandel for hver tur. TT-ordningen skal brukes til lokale fritidsreiser, og ikke til syketransport, legebesøk eller andre reiser som dekkes av folketrygden.

Retningslinjer for TT-ordningen i Finnmark kan leses her.

Målgruppe

Ordningen gjelder funksjonshemmede som etter folkeregisteret er bosatt i Finnmark som ikke – eller som ikke uten meget betydelige vanskeligheter – kan benytte det kollektive trafikktilbudet.

Følgende brukere prioriteres:

  • Unge søkere (under 40 år) med tunge funksjonshemninger
  • Varige rullestolbrukere og blinde som er sterkt forflytningshemmet
  • Barn yngre enn 10 år omfattes normalt ikke av transportordningen

Institusjonsbeboere bosatt på institusjon (aldershjem, sykehjem og lignende) med heldøgns omsorg og/eller pleie, der kommunen helt eller delvis dekker utgiftene til oppholdet og beboer betaler vederlag, kan ikke godkjennes som brukere av ordningen.

Kriterier/vilkår

For å bli godkjent som TT-bruker:

  1. Brukerrett kan gis til personer som etter folkeregisteret er bosatt i Finnmark som på grunn av psykisk eller fysisk funksjonshemming ikke – eller bare med meget betydelige vanskeligheter – kan benytte det kollektive trafikktilbudet. Manglende rutegående tilbud, eller avstand til holdeplass, er i seg selv ikke grunnlag for godkjenning.
  2. Det er behovet for dør til dør transport som skal være avgjørende for om søker skal gis brukerrett.
  3. Funksjonshemmingen må ha en varighet på minst 2 år.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Søknadsskjema med vedlagt helseerklæring leverer du til Servicekontoret eller sender Sør-Varanger kommune, Postboks 406, 9915 Kirkenes eller postmottak@svk.no

For elektronisk søknadsskjema, trykk her

Vedlegg

Helseerklæring, som må fylles ut av lege

Saksbehandling

Søknadene behandles fortløpende. Ingen søknadsfrist.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. 

Tjenesten oppdatert: 09.08.2022 10:31