Tilskudd til trossamfunn skal sikre økonomisk likebehandling mellom Den norske kirke og tros- og livssynsamfunn utenfor Den norske kirke. Tilskudd gis til trossamfunn som oppfyller bestemte kriterier.
 
Fra og med 2005 sender tros- og livssynssamfunn felles krav om statlig og kommunalt tilskudd.  Krav om tilskudd skal inneholde oversikt over fødselsnummer for alle tilskuddsberettigede medlemmer. 

 

   
Tilskuddet som gis til menigheten/livssynssamfunnet beregnes med utgangspunkt i antall medlemmer registrert bosatt i kommunen pr. 1. januar i det året det søkes om tilskudd. Tilskudd pr. medlem kan variere fra år til år - avhengig av kommunens utlegg til Den norske kirke dividert med antall medlemmer i statskirken.
 
Søknad sendes Kultur- og kirkedepartementet, Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo. 

I Sør-Varanger kommune administreres ordningen av servicekontoret tlf. 78 97 76 00. 


Klageadgang 
Vedtak om tilskudd til trossamfunn kan påklages. Klagefristen er 3 uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal angi det vedtak det klages over, den eller de endringer som ønskes, begrunnelse for klagen og eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for bedømmelse av klagen. Klagen sendes Sør-Varanger kommune, servicekontoret, boks 406, 9915 Kirkenes. Klageinstans er fylkesmannen i Finnmark.