Tilskudd over ordningen gis fortrinnsvis som grunnstøtte til organisasjonene som representerer de nasjonale minoritetene, men også som prosjektstøtte til ulike prosjekter som formidler kunnskap om situasjonen for minoritetsgruppene, dokumenterer diskriminering og til holdningsskapende arbeid, selvhjelpsvirksomhet og kontakt og samarbeid mellom nasjonale minoriteter.

 

Budsjettposten Tilskudd til nasjonale minoriteter er i statsbudsjettet 2014 på 9,213 millioner kroner(statsbudsjettets kap. 1540, post 70). Fra 2014 er det egne søknadsskjema for tilskudd over ordningen.

Søknadsfrist 25. november 2013

Mer opplysninger og info finnes på

http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/tema/nasjonale_minoriteter/midtspalte/tilskudd-til-nasjonale-minoriteter.html?id=86934