Tiden flyr. Nok et år er gått, og et nytt står foran oss. Minnene fra 2018 er mange. For noen har året vært en suksess, for andre en tragedie. Å leve er en øvelse i å mestre realiteter som treffer oss på forskjellige måter. Livet farer ulikt med oss, vi er i forskjellige faser. Noen har sine beste år, men andre sliter med sykdom og andre igjen har en usikker økonomi. Livet bør også handle om hvordan vi kan hjelpe naboen til et bedre liv. Dette må være grunnlaget for vår politiske praksis.

For de fleste som bor i Sør-Varanger er livet preget av positive opplevelser. Om vi er gammel eller ung, kan vi stort sett se fram mot hverdagen. Men det er alltid noen som faller utenom. Det er dem vi må ta vare på, og hjelpe til et bedre liv. Det er dette som er sivilisasjon.

Som politikere er det vår oppgave å sikre gode tjenester til våre innbyggere. Dette kan være utfordrende med begrensede budsjetter. Vi er så heldige i vår kommune at vi har dyktige medarbeidere i barnehager, skole, oppvekst, kultur, helse og omsorg og tekniske etater. Dette gir i all hovedsak et godt tilbud til de fleste av oss.

Neste år vil vi åpne 9910 Sandnes/Bjørnevatn Skole. Da har vi på plass en ny og fantastisk skole for elever, lærere og ansatte. På Skytterhusfjellet vil vi komme i gang med byggingen av et nytt aktivitetssenter og boliger til de som har sterke utfordringer i hverdagen. Dette er noe vi har ønsket å få til i mange år. Endelig vil vi kunne gi denne gruppen et godt tilbud.

Vi blir stadig flere eldre i vår kommune. Det gir oss utfordringer, men også muligheter. De eldre er også en ressurs! Sør-Varanger kommune ser på muligheten for å ta i bruk ny velferdsteknologi. Dette arbeidet er i gang, og vi har et godt samarbeid med Pensjonistforeningen og Eldrerådet.

Det sies at vår nye folkesykdom er ensomhet. Møte med andre mennesker og varme hender kan ikke erstattes av teknologi. Å besøke en nabo, en gammel venn, en som sliter, å vise raushet i møte med andre og i møte med det ukjente, gjør oss til bedre mennesker.

Selv om vi nå har svært lav arbeidsledighet, vil det være viktig å skape nye arbeidsplasser. Ikke minst for å kunne ta vare på våre økende antall eldre. Det krever at vi får til et godt samspill mellom kommunen, virkemiddelapparatet og det private næringsliv.

Jeg er veldig opptatt av at vi skal få ny drift i gruva og i Seppverket. Dersom Sydvaranger as lykkes, vil det gi oss nye, viktige private arbeidsplasser. Dette vil igjen gi positive ringvirkninger til hele lokalsamfunnet.

Reiselivsnæringen er inne i en vekstperiode. At våre hoteller og aktivitetsbedrifter gjør det bra, skyldes dyktige eiere og medarbeidere. Sammen må vi sikre en vertskapsrolle som både gir gode opplevelser for besøkende og for fastboende. Turisme kan skape konfliktlinjer dersom vi ikke tar økt trafikk på alvor.

For å utvikle Sør-Varanger kommune trenger vi et differensiert næringsliv. Det er utviklet et svært godt samarbeid med våre russiske partnere. Lokale bedrifter har stor kompetanse på samhandling med Russland. Dette arbeidet må styrkes og videreutvikles. Trafikken over grensen er positivt for begge sider.

Vi har et godt samarbeid på forvaltningen av fisk i Barentshavet. Nå må vi bruke disse erfaringene til å få til et tilsvarende samarbeid på olje og gass. Store komplekse industriprosjekter i samarbeid med Russland har også en fredsdimensjon som vil skape stabilitet. Her har Norge og Kirkenes store muligheter for å spille en sentral rolle.

Sør-Varanger er i en særstilling gjennom sin beliggenhet og grensen til Russland og Finland. Vår geopolitiske plassering må ikke brukes som et argument mot økt samarbeid. Etableringen av Barentssamarbeidet i 1993 viser hvilket potensiale som ligger i å utvikle et godt folk til folk samarbeid. Det viktigste er å bygge tillit på begge sider av grensen.

25. oktober 2019 er det 75 år siden Sovjetunionen og Den Røde Arme frigjorde Kirkenes og Øst-Finnmark. Dette er en viktig markering for å minnes alle de som kjempet og døde i kampen mot fascismen. Her i kommunen er det sterkt engasjement for å fortelle og dokumentere vår krigshistorie. Samtidig må vi bruke jubileet til å se framover på hvordan vi kan utvikle et fredelig samarbeid videre.

Finland har tatt initiativ for å vurdere å bygge en jernbaneforbindelse mellom Kirkenes og Rovaniemi. Dette er et enormt prosjekt som vil kunne få store konsekvenser for Norge, Kirkenes og Nordområdene. Norge og Kirkenes har nå en mulighet til å bli et logistikksenter, dersom regjeringen velger å gå sammen med Finland for å få realisert jernbaneprosjektet og en stor internasjonal havn her. Prosjektet må selvsagt knyttes til den økende trafikken gjennom Den Nordlige Sjørute, og den interessen som vises fra Japan, Sør-Korea og Kina. Dersom ikke norske politikere tar utfordringen i dette prosjektet, finnes ikke gode alternativer til Kirkenes langs vår kyst. Alternative havner for trafikken langs Den Nordlige Sjørute blir da Gøteborg, Hamburg og Zeebrugge. Det er nå Norge må vise seg som en reel Nordområdeaktør!

12. oktober ble Kirkenes Nye Sykehus åpnet. Dette vil bli et godt tilbud for befolkningen i Øst-Finnmark. Det jobbes nå godt med å få til en felles samlokalisert operasjonssentral. Denne sentralen er planlagt åpnet i andre halvdel av 2019 i Kirkenes. Jeg vil berømme samarbeidet med Finnmark Politidistrikt og Finnmarkssykehuset.

I september 2019 er det 150 år siden Kong Oscar II kapell ble vigslet. Dette ble et grensemerke for Sverige/Norge. Kong Oscar besøkte kapellet i 1873, og ville at kapellet skulle ha navn etter han. Og sånn ble det. Kanskje Kong Harald V kommer til 150 års jubileet?

Når vi skal feire Samefolkets Dag 6. februar, har vi også fått et eget råd for samiske saker. Det er viktig for Sør-Varanger kommune å arbeide for å tydeliggjøre vår samiske kultur og identitet. 

Vi bor i en kommune som har et stor engasjement fra frivilligheten. Det være seg idrett eller kultur. Det legges ned et voldsomt arbeid! Det så vi ikke minst da vi var vertskap for Arctic Race of Norway 2018. Et fantastisk arrangement skapt av frivillige i samarbeid med kommune og næringsliv – takk!

Vi er så heldig at vi også har profesjonelle aktører innenfor scene- og visuell kunst. 13. februar starter Barents Spektakel 2019. Denne gangen er temaet Kina, og Kirkenes skal forvandles til verdens nordligste Chinatown. Sør-Varanger er i sannhet en spennende kommune, kanskje et framtidig endepunkt for en Polar Silkevei?

Til sommeren er det Bugøynesfestival, Kirkenesdager, Grenseløsfestival og kommunevalg. 2019 tegner til å bli et spennende år! Jeg ønsker alle et riktig Godt Nytt År!

Snakkes