Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Sykehjem - rehabiliteringsopphold

Generelt

Rehabiliteringsopphold i institusjon er et tilbud til hjemmeboende eldre og/eller funksjonshemmede, som av ulike grunner har behov for et tidsbegrenset opphold i institusjon.

Rehabiliteringsopphold er et korttidsopphold, og tildeles tidsavgrenset fra dato til dato, med mulighet for forlengelse dersom forholdene tilsier det.

Beskrivelse

Rehabiliteringsopphold i sykehjem er en tidsavgrenset, planlagt prosess med klare mål og virkemidler. Flere yrkesgrupper samarbeider tverrfaglig om å gi nødvendig assistanse til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet.

På rehabiliteringsavdelingen er det større grad av tverrfaglig innsats enn på andre korttidsavdelinger.

Det må foreligge ett rehabiliteringspotensiale, det vil si at pasienten er motivert og responderer positivt på den trening/ stimuli han / hun får ved institusjonen. Oppholdet kan bli forlenget til man mener potensialet er nådd og andre tiltak må iverksettes. Oppholdet baseres på frivillighet.

Rehabiliteringsopphold gis ved

Telefonnummer

Prestøyhjemmet

78 97 18 00

Målgruppe

Personer med behov for rehabilitering i institusjon med mål om å øke eller opprettholde funksjonsnivå, eller hindre funksjonsnedsettelse.

Kriterier/vilkår

Tjenesten tildeles ut i fra en samlet vurdering av søkerens situasjon, herunder faglige opplysninger som ligger til grunn for søknaden og/eller blir innhentet i saksbehandlingsprosessen. Rehabiliteringstiltak vurderes ut fra individuelle behov.

Følgende kriterier vektlegges ved tildeling av rehabiliteringsopphold:

  • Søker må ha et aktivitetsproblem/ og eller en funksjonsnedsettelse som gjør hverdagen vanskelig å mestre.

  • De som er for svake eller har for stort funksjonstap til å klare seg hjemme, og som har omfattende behov for pleie og tilsyn mens rehabiliteringen pågår

  • Funksjonsnedsettelse som følge av akutt skade eller sykdom.

  • Funksjonsnedsettelse som følge av kronisk progredierende sykdom

Pris for tjenesten

Sats for egenbetaling er fastsatt i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Dersom korttidsopphold i løpet av kalenderåret overstiger 60 døgn, kan kommunen i hjemmel i forskrift om vederlag for institusjon kreve vederlag for dette.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om rehabiliteringsopphold, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Søknadsskjema og hjelp til å fylle ut skjemaet fås ved henvendelse til Servicekontoret tlf 78 97 74 00, Tildelingskontoret for omsorgssaker, eller ansatte i hjemmebasert omsorg. Søknadskjema kan du også finne på kommunens hjemmeside svk.no.

Utfylt søknad sendes til Sør-Varanger kommune, Servicekontoret, Boks 406, 9915 Kirkenes.

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Det vil bli tatt kontakt og gjort avtale om et hjemmebesøk etter mottatt søknad. Hjemmebesøket danner grunnlaget for en helhetlig og faglig vurdering av søknaden. Saksbehandlingstiden er vanligvis tre uker, og søker får skriftlig svar.

Ved akutt behov for hjelp, blir det iverksatt midlertidige tiltak.

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.

Tjenesten oppdatert: 31.03.2016 12:52