Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Sykehjem - langtidsopphold i somatisk enhet

Generelt

Å gi heldøgns pleie, omsorg og behandling til pasienter der kommunens øvrige pleie- og omsorgstjenester ikke kan gi tilstrekkelig hjelp

Beskrivelse

Får du ikke dekket ditt daglige behov for pleie og omsorg når du bor hjemme, kan du søke om en plass på sykehjem.

Langtidsplass i sykehjem er et bo og behandlingstilbud for personer med langvarige og sammensatte pleie- og omsorgsbehov. Langtidsplass i sykehjem har som formål å ivareta helserettede oppgaver, og skal være et tilbud til demente og andre syke, pleietrengende eldre.

Langtidsopphold gis ved

Telefonnummer

Prestøyhjemmet

78 97 18 00

Wesselborgen sykehjem

78 97 21 71

Tangenlia

78 99 65 30

Målgruppe

Personer som har behov for heldøgns pleie- og omsorgstjenester og behandling der det øvrige tjenestetilbudet ikke er hensiktsmessig eller er tilstrekkelig.

 

Kriterier/vilkår

Tjenesten tildeles ut i fra en samlet vurdering av søkerens situasjon, herunder faglige opplysninger som ligger til grunn for søknaden og/eller blir innhentet i saksbehandlingsprosessen.

Følgende kriterier blir vektlagt ved tildeling:

  • Langtidsopphold tildeles når alle andre alternative tjenester er vurdert, prøvd ut eller ikke funnet hensiktsmessig.

  • Pleie og omsorg til personer som har et omfattende, døgnkontinuerlig behov som ikke kan oppfylles tilstrekkelig i eget hjem eller annen tilpasset bolig.

  • Bruker/pasient skal være varig ute av stand til å ivareta egen helse, og ute av stand til å mestre dagliglivets gjøremål på grunn av mental eller somatisk sykdom

  • Behov for heldøgns pleie og omsorg med omfattende sykepleie og medisinsk oppfølging.

 

Pris for tjenesten

Kommunen kan kreve vederlag av beboeren. Vederlaget er fastsatt i statlig forskrift (se under Lover og retningslinjer).

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om langtidsopphold, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Søknadsskjema og hjelp til å fylle ut skjemaet fås ved henvendelse til Servicekontoret tlf 78 97 74 00, Tildelingskontoret for omsorgssaker, eller ansatte i hjemmebasert omsorg. Søknadskjema kan du også finne på kommunens hjemmeside svk.no.

Utfylt søknad sendes til Sør-Varanger kommune, Servicekontoret, Boks 406, 9915 Kirkenes. 

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Det vil bli tatt kontakt og gjort avtale om et hjemmebesøk etter mottatt søknad. Hjemmebesøket danner grunnlaget for en helhetlig og faglig vurdering av søknaden. Saksbehandlingstiden er vanligvis tre uker, og søker får skriftlig svar.

Ved akutt behov for hjelp, blir det iverksatt midlertidige tiltak.

 

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.

Tjenesten oppdatert: 06.04.2016 10:07