Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Sykehjem - korttidsopphold

Trenger du opptrening etter sykdom eller nærmere utredning, kan du søke om korttidsopphold på sykehjem.

Generelt

Korttidsopphold skal sikre at personer med behov for pleie- og omsorgstjenester får veiledning i å ivareta sine grunnleggende behov, slik at de skal kunne bo i eget hjem så lenge som mulig.

Kortidsopphold i institusjon er et tilbud for personer som med bakgrunn i alder, funksjonshemmede eller av andre årsaker har et stort behov for pleie - og omsorgstjenester i en tidsbegrenset periode.

Beskrivelse

Du kan søke om korttidsopphold på sykehjem hvis du for eksempel trenger opptrening etter sykdom eller nærmere utredning. Det skilles mellom tre typer av korttidsopphold:

 • døgnopphold (minst 24 timer)
 • dagopphold
 • nattopphold
Kortidsopphold kan gis ved Telefonnr
Prestøyhjemmet 78 97 18 00
Wesselborgen sykehjem 78 97 21 71
Bugøynes omsorgssenter 78 97 17 47

 

Målgruppe


Personer som med bakgrunn i funksjonsnedsettelse på grunn av alder, funksjonshemming eller av andre årsaker har behov for, eller der kommunen vurderer det som mest hensiktsmessig å gi heldøgns pleie- og omsorgstjenester i institusjon i en tidsbegrenset periode.

Kriterier/vilkår


Tjenesten tildeles ut fra en samlet vurdering av søkerens situasjon, herunder faglige opplysninger som ligger til grunn for søknaden og/eller blir innhentet i saksbehandlingsprosessen.

Følgende kriterier vektlegges ved tildeling av korttidsplass i sykehjem.

Behov for:

 • Behandling og pleie ved akutt eller forverring av sykdom/tilstand som krever heldøgnsomsorg i sykehjem

 • Etterbehandling etter sykehusopphold

 • Kartlegging av funksjonsnivå og vurdering av omsorgsnivå

 • Pleie og omsorg ved livets slutt

 • Observasjon og vurdering av igangsatte behandlingstiltak

 • Vedlikeholdstrening for personer med komplekse og sammensatte behov

   

  Oppholdet er frivillig, den som innvilges plass må ønske å motta tilbudet.

 

Pris for tjenesten

Sats for egenbetaling er fastsatt i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Dersom korttidsopphold i løpet av kalenderåret overstiger 60 døgn, kan kommunen i hjemmel i forskrift om vederlag for institusjon kreve vederlag for dette.

Samarbeidspartnere


Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om korttidsopphold, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Søknadsskjema og hjelp til å fylle ut skjemaet fås ved henvendelse til Servicekontoret tlf 78 97 74 00, Tildelingskontoret for omsorgssaker, eller ansatte i hjemmebasert omsorg. Søknadskjema kan du også finne på kommunens hjemmeside svk.no.

Utfylt søknad sendes til Sør-Varanger kommune, Servicekontoret, Boks 406, 9915 Kirkenes. 

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Det vil bli tatt kontakt og gjort avtale om et hjemmebesøk etter mottatt søknad. Hjemmebesøket danner grunnlaget for en helhetlig og faglig vurdering av søknaden. Saksbehandlingstiden er vanligvis tre uker, og søker får skriftlig svar.

Ved akutt behov for hjelp, blir det iverksatt midlertidige tiltak.

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til statsforvalteren.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.
 

Tjenesten oppdatert: 03.04.2024 08:56