Assistentene i barnehagene er ei svært viktig gruppe i direkte arbeid med barna. Lov om barnehager og rammeplan for barnehager stiller store krav til kompetanse hos personalet. Dette har Sør-Varanger kommune tatt på alvor, bl.a. ved at Kommunestyret har bevilget kr 300 000 til kompetanseutvikling i barnehagene i 2007.

 

Som pedagogisk samfunnsinstitusjon må barnehagen være i endring og utvikling. Barnehagen skal være en lærende organisasjon slik at den er rustet til å møte nye krav og utfordringer. Kvalitetsutvikling i barnehagen innebærer en stadig utvikling av personalets kompetanse.

 

Sør-Varanger kommune har inngått avtale om oppdrag med norsklektor Marit Sundeling fra Tromsø om kompetanseutviklingsprosjektet ” Språklig bevissthet og språkstimulering i barnehagene i Sør-Varanger”

 

Prosjektets mål:

 • Bevisstgjøre assistentene om det viktige arbeidet med språkstimulering i barnehagen
 • Øke kompetansen og evne til å argumentere faglig for de valgene man tar med hensyn til aktiviteter i hverdagen
 • Øke assistentenes repertoar av aktiviteter og muligheter for variasjon med hensyn til innhold, form, tid og sted
 • Pc-bruk – assistentene skal få IKT-kompetanse

 

Prosjektet startet første planleggingsdag i nytt barnehageår, 21.08.07, med innføring i språklig bevissthet og språkstimulering. Deretter har assistentene hatt praksisoppgave som er innrapportert til Marit Sundelin. De har fått veiledning på oppgaven, forslag på faglitteratur, ideer m.m.

 

Fredag 26.10.07 var alle assistentene igjen samlet til ny planleggingsdag, denne gang på Rådhuset.  En del av samlingen hadde Marit Sundelin lagt opp til arbeidsgrupper med dialogkonferanse. Konferansen bygde på deltakernes egne erfaringer og skapte muligheter for refleksjon og læring.

Assistentene hadde framlegg av erfaringer og ønsker for videre prosjektarbeid:

 

En del av det som kom frem i plenum:

 

 • Mange har lest teori og ut fra den teorien reflektert over egne handlinger
 • Barna har hatt det artig. De har lært nye rim, regler og sanger. De voksne har sett at barna har tatt dem inn i leken sin, samtidig som barna har etterspurt aktiviteter fra voksne
 • Barna får flere interessante voksne. Assistentene bruker alle sine ressurser
 • Refleksjon rundt høytlesning som en måte å roe ned på
 • Koble høytlesning til temajobbing i barnehagene
 • Har ført til økt samarbeid med biblioteket
 • Ser at tegning er en god måte å bearbeide høytlesning på
 • Ser sammenheng i språkstimuleringen med at lesing inspirerer til sang, rim og regler
 • Sang er en god måte å lære et nytt språk på
 • Jobbe bevisst med få sanger for å inkludere nye barn og voksne i gruppa

 ( sangkulturen i hver barnehage)

 • Bruke sanger i natursti
 • Lage fortellinger ut fra stikkord gitt av barna
 • Viktig med et aktivt kroppsspråk, mimikk og stemme – vi ser på barna om vi klarer å nå dem
 • Å kunne snakke gjennom ei dukke som metode både for barn og voksne
 • Å se likheter i ulike kulturer gjennom fortellinger
 • Vi må skape ro – smågrupper til fortellinger, høytlesning m.m. Viktig at alle, men spesielt de barna som strever, får ro rundt disse aktivitetene.
 • Å skape ro til å gjøre ferdig aktiviteter
 • Lære historier bak begreper, eks. hvorfor heter lørdag lørdag
 • Assistentene gjorde avtaler at de skulle ringe hverandre for hjelp til tekster, melodier m.m..
 • Bruke barnehageportalen til ideutveksling

 

 Forelesningstema på resten av planleggingsdagen var tekstskaping og IKT.

 

Konklusjon:

Vi ser at det er høgt refleksjonsnivå i gruppa. Assistentene viste stort engasjement og interesse for å gjøre en faglig god jobb. Dette kom til uttrykk gjennom mellomarbeidet de har gjort i barnehagene og aktivitetene i løpet av planleggingsdagen.

Assistentene har fått et ansvar i arbeidet med språklig bevissthet og språkstimulering, og de synliggjør at her tar de ansvar.

 

 

Videre oppfølging i prosjektet:

 

Marit Sundelin kommer til Sør-Varanger 14. – 16.11.07.  Hun skal besøke barnehager, veilede i prosjektet og ha nettverksmøter med assistentene på ettermiddags/kveldstid. Fredag 16.11.07 innkalles alle styrere til møte med Marit Sundelin. Her skal tema bl.a.  kartlegger videre behov for kompetanseheving i barnehagene, samt status og fremdrift i prosjektet.