Søkerne som fra 2017 ikke fikk sine søknader innvilget, vil bli kontaktet av kommunen i forhold til fornyet behandling/fullfinansieringssøknad.

NYE prosjekter/søknader:

Staten, Fylkeskommuen og Kommunen har lagt føringer for at en søknad skal kunne fremmes som spillemiddelberettiget. Det finnes mye fakta i Kulturdepartementets bestemmelser:

https://www.regjeringen.no/no/tema/kultur-idrett-og-frivillighet/idrettsanlegg/id487436/

Aktuelle lag, foreninger og institusjoner må snarest ta kontakt med Rådgiver Idrett, Harald Sørensen, for nærmere veiledning 918 14 958 eller hso@svk.no

Fylkeskommunens har satt 30.november 2017 som siste frist for innsending av dokumentasjon til fylkesidrettskonsulenten for vurdering av idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning. (Dette skjer via kommunen). Overskridelse av fristen vil medføre at en IKKE kan søke spillemidler til prosjektet i 2018.

Frist:

Spillemiddelsøkere for 2018 må ta kontakt med kommunen senest den 15. oktober 2017 for nærmere veiledning.

Søknadsfrist til kommunen er 15. november 2017.

HUSK:

Uten en idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning har en ikke en fullverdig spillemiddelsøknad.

Ta snarest kontakt for veiledning!