Det er utarbeidet en foreløpig prosjektplan. Der står det bla annet :

Mål for SATS ifølge St.meld. nr 14 er :
• Flere i arbeid og aktiv virksomhet - færre på trygd og sosialhjelp
• En brukerrettet velferdsforvaltning
• En effektiv velferdsforvaltning

Videre er overordnede mål at samordning og samlokalisering sentralt og lokalt sikrer :
• Økt fokus på å få flere personer i arbeid og færre på trygd og sosialhjelp
• En helhetlig og rask avklaring av brukerens behov og effektiv oppfølging
• At brukere som står i fare for å falle ut av arbeidslivet eller trenger hjelp på grunn av arbeidsløshet eller manglende arbeidsevne skal kunne forholde seg til færre kontaktpunkter enn i dag
• At øvrige brukere skal få minst like god service som i dag

Det skal særlig legges vekt på :
• Et bedre samordnet og gjensidig forpliktende samarbeid om tjenestetilbudet til personer med sammensatte behov
• Flere skal bli selvhjulpen gjennom målrettet og koordinert bistand fra hjelpeapparatet

Ut fra dette er de lokale mål :
• Samlokalisering av kommunens sosialtjeneste , trygdekontor og Aetat
• Opprettelse av en felles skranke/mottak med råd , veiledning og avklaringsfunksjon
• Utvikling av felles arbeidsmåter og verktøy

Prosjektgruppa består av Siw-Inger Braathen - Sør-Varanger kommune, Trude E. Danielsen - Aetat Kirkenes og Cato Lindback - Sør-Varanger Trygdekontor.

Forprosjektet skal være ferdig 30. juni 2004.