Planen utvikles av en prosjektgruppe bestående av prosjektansvarlig Line Kristoffersen, prosjektleder Astrid Hasselberg, en enhetsleder fra teknisk/beredskap, en enhetsleder fra barnehage, en enhetsleder fra skole, en enhetsleder fra sykehjem/HBO/TFF, kontorsjef og tre hovedtillitsvalgte.

Planen har som mål å sikre at arbeidet med rekruttering og stabilisering i Sør-Varanger kommune skjer systematisk og i samsvar med kartlagte behov for nåtid og framtid. Sentrale spørsmål som vil bli stilt inkluderer hvilke utviklingstrekk vi kan se i samfunnsutviklingen og innenfor de forskjellige sektorene og tjenesteområdene, og hvordan beholde og utvikle den nødvendige kompetansen.

Prosjekt rekruttere og beholde

For å lykkes med rekruttering og stabilisering, er det viktig å se på alle de forskjellige planene i sammenheng, inkludert personalpolitikk, lønn, bolig og politisk strategi. Målet er å jobbe systematisk og strategisk for å skape en stabil og kompetent arbeidskraft, og samtidig gjøre Sør-Varanger til et mer attraktivt bo- og arbeidssted. Planen vil ha fokus på å bygge omdømme, rekruttere og videreutvikle kompetanse og øke trivsel. Denne planen sees i sammenheng med strategisk kompetanseplan fra 2023.

Planen vil hjelpe politikere og ledere med å sette prioriterte satsningsområder og gjennomføre tiltak i tråd med samfunnsutviklingen og behovene i kommunen. Arbeidet vil være systematisk og strategisk med fokus på å bygge omdømme, utvikle kompetanse og øke trivsel blant ansatte. Planen skal bidra til å skape en stabil og kompetent arbeidskraft, og fremme Sør-Varanger som et attraktivt bo- og arbeidssted.