Kommunen vet foreløpig ikke hvor stor etterspørselen etter midlene vil være, og fastsetting av tilskudd vil bli gjort etter en samlet vurdering sett i forhold til den lokale situasjonen.

 

Hvem kan søke

Målgruppen er reiselivsbedrifter (overnatting, servering, reisearrangører, taxi, og turbiltransport). Også reiselivsbedrifter som har søkt tidligere, kan få ny støtte. Bare bedrifter med adresse og virksomhet i Sør-Varanger kan få støtte.Ordningen omfatter ikke foretak som er insolvent, under konkursbehandling, opphørt eller under avvikling.

 

Hvordan søke – bedrifter som har søkt tidligere

Bedrifter som allerede har søkt kompensasjon fra kommunen, blir i utgangspunktet vurdert på grunnlag av tidligere innsendt søknad. Dersom dere mener det foreligger nye opplysninger som kan ha betydning for vår vurdering, bes dere kontakte saksbehandler Stig Ulvang (975 94 624 / stul@svk.no).

 

Hvordan søke - nye søkere

  1. Gå til www.regionalforvaltning.no og opprett bruker om du ikke er bruker fra før
  2. Søk opp “Sør-Varanger kommune – Koronakompensasjon fjerde tildeling” og les veiledningen godt!
  3. Opprett søknad, fyll ut nødvendig info og legg ved etterspurt dokumentasjon
  4. Send inn søknaden før søknadsfrist 7. november

 

Hva skal søknaden inneholde:

  • Feltene i søknadsskjemaet skal fylles ut
  • Søker må selv velge riktig årstall i kolonneneoverskriftene før regnskapstallene legges inn. Skal halvårsregnskap legges til grunn, legges halvårstallene inn og det må opplyses i Kommentar/eget vedlegg at halvårsregnskap benyttes
  • Hvordan foretaket har vært rammet av koronapandemien
  • Komplett regnskap for 2019 og 2020, alternativt halvårsregnskap 1. halvår 2019 og 1. halvår 2021 attestert av regnskapsfører.
  • Nystartede bedrifter og bedrifter i etableringsfasen kan søke på grunnlag av budsjett attestert av regnskapsfører. Husk å levere regnskap for samme periode.
  • Skatteattest ikke eldre enn oktober 2021

 

Søknadsmalen er utarbeidet av kommunal- og moderniseringsdepartementet. Kommunen ser at det for noen kanskje kan være utfordrende å fylle ut det elektroniske skjemaet, men ta i så fall kontakt med Stig Ulvang på 975 94 624 eller stul@svk.no.

 

Hvordan behandles søknadene:

Gitt kommunetyrets endelige vedtak, vil fordeling bli avgjort i kommunestyret 15. desember 2021 etter forslaget fra kommunedirektøren. Før komunestyret gjør sitt vedtak, skal forslaget også behandles av utvalg for miljø og næring og formannskapet.

 

Kontakt

For spørsmål eller kommentarer, kontakt med Stig Ulvang på telefon 975 94 624 eller mail stul@svk.no