Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Skogfond

Alle skogeiere må sette av midler i et skogfond. Fondet gir penger tilbake til skogeierne til bærekraftig investering og forvaltning av skogen.

Generelt

Skogbruk er en meget langsiktig næring, og det går mange tiår fra investeringer gjøres i et bestand til det kommer inntekter fra det samme bestandet. For å stimulere til økte investeringer i skogen har myndighetene blant annet etablert skogfondsordningen. Skogfond er en tvungen fondsavsetning der midlene skal investeres i den eiendommen midlene kommer fra. Skogfond gir den enkelte skogeier økonomiske fordeler når den brukes aktivt og målrettet. 

Beskrivelse

Som skogeier har du plikt til å avsette mellom 4 og 40% av inntekten ved salg av tømmer og ved til et skogfond. Dette fungerer som en tvungen fondsavsetning slik at du selv kan bruke de midlene som er avsatt til senere investeringer på eiendommen din. Du får pengene utbetalt når du har gjort investeringer som er godkjente for bruk av skogfond. Det er 85% skattefordel ved investeringer i skogfond.  Ved utbetaling får du delvis skattefritak, med unntak av utbetaling som skal gå til å dekke merverdiavgift.

Skogfondsmidler kan brukes til

 • all form for skogkultur 
 • underskudd ved tynningsdrift
 • etablering av felt for juletre- og pyntegrøntproduksjon
 • nybygging og ombygging av skogsbilveger og traktorveger
 • vegvedlikehold av skogsbilveger
 • merverdiavgift
 • skogbruksplan
 • skogforsikring
 • grensearbeid i utmark
 • kurs og kursmateriell (aktivt skogbruk mv.)
 • miljøtiltak
 • bioenergitiltak

Målgruppe


Skogeiere.

Kriterier/vilkår

Du må ha minimum 10 daa produktivt skogareal. For at skogfondsmidler skal kunne utbetales, må du ha foretatt investeringer i egen skog. Investeringene og tiltakene må være faglig, økonomisk og økologisk forsvarlige og ikke i strid med regelverket.

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

Ta kontakt med skogbrukssjef for informasjon, bruk kommunens kartløsning på web.

Dette er Skogfond (Landbruksdirektoratet)
Ny bonde - Informasjon til deg som skal starte opp
Altinn - Skogfondsystemet

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du sender et refusjonskrav om utbetaling av skogfondmidler (inkludert utbetaling for eget arbeid) til kommunen. Benytt søknadsskjema fra Landbruksdirektoratet - se lenke over. Ta kontakt med skogbrukssjef for mer informasjon.

Vedlegg

Kvitteringer og fakturaer for utgifter som du ønsker å få dekket.

Saksbehandling

I all hovedsak behandles skogfondssaker i løpet av november.

Saksbehandlingstid

I løpet av november. Dersom det er behov for hurtig avgjørelse kan kommunen behandle saken så snart som mulig og avgjøres innen én måned. 

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Annen informasjon

Ta kontakt med skogbrukssjef Tor Håvard Sund, tlf 78455123 / 93011134 for mer informasjon.

Tjenesten oppdatert: 28.06.2024 09:21