Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Skogfond

 • Generelt om tjenesten

  Generelt

  Skogbruk er en meget langsiktig næring, og det går mange tiår fra investeringer gjøres i et bestand til det kommer inntekter fra det samme bestandet. For å stimulere til økte investeringer i skogen har myndighetene blant annet etablert skogfondsordningen. Skogfond er en tvungen fondsavsetning der midlene skal investeres i den eiendommen midlene kommer fra. Skogfond gir den enkelte skogeier økonomiske fordeler når den brukes aktivt og målrettet. 

  Beskrivelse

  Som skogeier har du plikt til å avsette mellom 4 og 40% av inntekten ved salg av tømmer og ved til et skogfond. Dette fungerer som en tvungen fondsavsetning slik at du selv kan bruke de midlene som er avsatt til senere investeringer på eiendommen din. Du får pengene utbetalt når du har gjort investeringer som er godkjente for bruk av skogfond. Det er 85% skattefordel ved investeringer i skogfond.  Ved utbetaling får du delvis skattefritak, med unntak av utbetaling som skal gå til å dekke merverdiavgift.

  Skogfondsmidler kan brukes til

  • all form for skogkultur 
  • underskudd ved tynningsdrift
  • etablering av felt for juletre- og pyntegrøntproduksjon
  • nybygging og ombygging av skogsbilveger og traktorveger
  • vegvedlikehold av skogsbilveger
  • merverdiavgift
  • skogbruksplan
  • skogforsikring
  • grensearbeid i utmark
  • kurs og kursmateriell (aktivt skogbruk mv.)
  • miljøtiltak
  • bioenergitiltak

  Målgruppe

  Skogeiere.

  Kriterier/vilkår

  Du må ha minimum 10 daa produktivt skogareal. For at skogfondsmidler skal kunne utbetales, må du ha foretatt investeringer i egen skog. Investeringene og tiltakene må være faglig, økonomisk og økologisk forsvarlige og ikke i strid med regelverket.

  Brosjyrer, dokumenter,
  kart og lignende

  Ta kontakt med skogbrukssjef for informasjon, bruk kommunens kartløsning på web.

 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Du sender et refusjonskrav om utbetaling av skogfondmidler (inkludert utbetaling for eget arbeid) til kommunen. Benytt søknadsskjema fra Landbruksdirektoratet - se lenke over. Ta kontakt med skogbrukssjef for mer informasjon.

  Vedlegg

  Kvitteringer og fakturaer for utgifter som du ønsker å få dekket.

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  I all hovedsak behandles skogfondssaker i løpet av november.

  Saksbehandlingstid

  I løpet av november. Dersom det er behov for hurtig avgjørelse kan kommunen behandle saken så snart som mulig og avgjøres innen én måned. 

  Klagemulighet

  Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Annen informasjon

  Ta kontakt med skogbrukssjef Tor Håvard Sund, tlf 78455123 / 93011134 for mer informasjon.

  Tjenesten oppdatert: 07.08.2018 17:03

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk