Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Skjenkebevilling

Driver du et serveringssted og ønsker å servere alkohol, må du søke kommunen om skjenkebevilling.

Beskrivelse

Personer eller virksomheter som ønsker å drive serveringssted som skjenker alkoholholdig drikk, må søke om skjenkebevilling. Skjenkebevilling gis for maksimum fire år om gangen. Endringer i bevillinger skjer ofte flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan skje for eksempel ved skifte av styrer og stedfortreder for bevillingen, endringer i driftskonsept og endringer i eierforhold. Slike endringer skal meldes til bevillingsmyndigheten. Vesentlige endringer kan medføre krav om ny bevilling. Bevilling faller bort ved overdragelse av virksomheten. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder. Forutsetningen er at bevillingsmyndigheten er underrettet om dette og at det søkes om ny bevilling så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen.

Bevillingen kan gjelde

 • alkoholholdig drikk (over 2,5 volumprosent alkohol) med høyst 4,7 volumprosent alkohol
 • alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent 
 • all alkoholholdig drikk

Kriterier/vilkår

Skjenkebevilling kan ikke gis alene, det må også foreligge en serveringsbevilling. Bevillingssøker og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel.
For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder knyttet til serveringsstedet. Styrer og stedfortreder må begge ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven. Begge personene må være over 20 år og arbeide i virksomheten. De må oppfylle kravene som settes i alkoholloven (og serveringsloven).

Det forventes at bevillingssøker gjør seg kjent med kommunes alkoholpolitiske retningslinjer, samt relevante regler og forskrifter, deriblant alkohollovens bestemmelser om internkontroll.

Pris for tjenesten

Alle som har bevilling for å skjenke alkohol, skal hvert år betale et bevillingsgebyr til kommunen. Gebyrets størrelse avhenger av innrapportert alkoholsalg for foregående år og forventet alkoholsalg for inneværende år

Omsetningsoppgaven skal innleveres innen 30.april.hvert år. Oppgaven må være bekreftet av revisor, og skal vise forrige års omsetning og forventet omsetning for inneværende år. Dersom det foreligger avvik mellom tidligere oppgitt forventet omsetning og faktisk omsetning, vil det foretas en avregning. Dersom det er omsatt for mer en minimumsavgiften, vil det sendes ut faktura på restbeløpet

Mangel på innbetaling av bevillingsgebyr kan medføre inndragning av skjenkebevillingen inntil betalingen er mottatt. Manglende  innrapportering av omsetningsoppgave kan medføre inndragning av bevilling inntil fullstendig innberetning er mottatt. Straffereaksjonene er i henhold til kommunens alkoholpolitiske retningslinjer. 

Samarbeidspartnere

 • Vaktselskap/kontrollører 
 • Lensmann/politi (skal uttale seg om søkerens og sentrale personers vandel)
 • Mattilsynet (kontrollerer hygienen i lokalene, spesielt kjøkken- og toalettforhold)
 • Skatte- og avgiftsmyndighetene (skal kontrollere / uttale seg om at bevillingshaveren overholder skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen)

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du må søke skriftlig. Du kan kontakte kommunen for å få veiledning.

Vedlegg

 • Plantegninger over lokalets areal og funksjoner
 • Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve om alkoholloven
 • Dokumentasjon på bestått etablererprøve
 • Dokumentasjon på styrer/stedfortreders tilknytning til virksomheten
 • Firmaattest fra Brønnøysundregistrene
 • Eventuell skatteattest 

Saksbehandling

Når søknaden er mottatt, blir det innhentet uttalelser fra politiet, sosialtjenesten, skatte- og avgiftsmyndighetene, militær avdeling og brannsjef. Bevilling tildeles etter en skjønnsmessig vurdering. Vanligvis gis det en begrunnelse samtidig med vedtaket. Det gis alltid begrunnelse hvis det kan tenkes at søker blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan en få den ved å henvende seg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper. Kopi av vedtaket sendes til politiet og skjenkekontrollen.

Saksbehandlingstid

Søknader om skjenkebevilling for alkohol skal behandles av formannskapet. Det må påregnes at det kan ta opptil 3 måneder fra søknad om bevilling blir levert, til vedtaket foreligger.

Annen informasjon

Nærmere opplysninger om skjenkebevilling kan fås ved henvendelse til Sør-Varanger kommune, servicekontoret, postboks 406, 9915 Kirkenes.

Tlf. 78 97 76 00

Epost: postmottak@sor-varanger.kommune.no

Tjenesten oppdatert: 11.05.2020 09:44

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk