Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Skjenkebevilling for en enkelt anledning/utvidelse for en enkelt anledning

Generelt

Skal du ha et arrangement som er åpent for publikum, i lokaler uten skjenkebevilling eller utendørs på et avgrenset område, må du søke om skjenkebevilling for en enkelt anledning.

Dersom du allerede har en ordinær skjenkebevilling, og ønsker å utvide bevillingen for en bestemt begivenhet, kan du søke om utvidelse av skjenkebevillingen for en enkelt anledning.

Skjenkebevilling for en enkeltanledning:

Skjenkebevilling for en kortere periode (maksimalt 14 dager). Bevillingen må knytte seg til en bestemt avgrenset begivenhet, f.eks konsert, festival, kundekveld, påskekafè, forestilling og lignende.  Gjelder for alle typer arrangementer som er åpne for publikum.

Bevillingen kan gjelde

 • alkoholholdig drikk (over 2,5 volumprosent alkohol) med høyst 4,7 volumprosent alkohol
 • alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent 
 • all alkoholholdig drikk

Utvidelse av ordinær skjenkebevilling for en enkelt anledning
Utvidet bevilling for en enkeltanledning kan gis til alle typer arrangement ved et sted som allerede har en alminnelig skjenkebevilling.

Alminnelig bevilling kan for en enkelt anledning utvides til å gjelde for :

 • et tilleggslokale eller utendørs i umiddelbar nærhet til serveringsstedet
 • drikke med høyere alkoholprosent enn stedet i utgangspunktet har bevilling for
 • utvidet åpnings- og skjenketid

Bevillingen kan gjelde

 • alkoholholdig drikk (over 2,5 volumprosent alkohol) med høyst 4,7 volumprosent alkohol
 • alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent 
 • all alkoholholdig drikk

Kriterier/vilkår

All servering av alkoholholdig drikk mot en eller annen form for betaling krever bevilling. Ansvarlig skjenkestyrer må være fylt 20 år (legitimasjon kreves).

Det kan stilles krav om vakthold, herunder antall vakter, samt at det skal benyttes godkjente ordensvakter.  

Det forventes at bevillingssøker gjør seg kjent med relevante regler og forskrifter, samt kommunes alkoholpolitiske retningslinjer.

Kunnskapsprøve:

For enkeltanledninger med varighet utover 1 dag, skal styrer for bevillingen ha bestått kunnskapsprøve i alkoholloven.

Ut i fra arrangementets art eller målgruppe, kan det stilles krav om bestått kunnskapsprøve for styrer og eventuelt stedfortreder, også for arrangementer som ikke har varighet ut over 1 dag.

Pris for tjenesten

Bevillingsgebyret for enkelt anledninger for lag/foreninger er satt minimum kr 1850,- pr. år ( i 2023). Gebyret innkreves og betales i sin helhet ved første arrangement.

Bevillingsgebyr for øvrige enkeltanledninger er satt til minimum kr 5800,- pr. år (i 2023). Gebyret innkreves og betales i sin helhet ved første arrangement.

Arrangementer som antas å omsette mye vil i tillegg få tilsendt en omsetningsoppgave, der de skal fylle ut hvor mange liter de har solgt av øl, vin og brennevin under arrangementet. De vil så få en etterfakturering hvis beløpet overstiger gebyret de har betalt.

Det koster ikke noe å søke om utvidelse av allerede eksisterende skjenkebevilling. Omsetningen under arrangementet må inkluderes i den årlige omsetningsoppgaven til skjenkestedet

Samarbeidspartnere

 • Vaktselskap/kontrollører 
 • Lensmann/politi (skal uttale seg om søkerens og sentrale personers vandel)
 • Skatte- og avgiftsmyndighetene (skal kontrollere / uttale seg om at bevillingshaveren overholder skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen)

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du må søke skriftlig i god tid, og senest innen fire uker før arrangementet skal avholdes. Søknaden skal inneholde opplysninger om hva slags arrangement det er snakk om, hvem som er arrangør, hvor og når arrangementet skal være, antall deltakere og hvem som er ansvarlig skjenkebestyrer. Ansvarshavende må gjøre seg kjent med bestemmelsene i alkoholloven og med lokale retningslinjer.

Søknadskjema kan fås ved oppmøte på Servicekontoret på Rådhuset. For elektronisk søknadsskjema trykk her.

Vedlegg

Legitimasjon.

Saksbehandling

Når søknaden er mottatt, blir det innhentet uttalelser fra politiet, sosialtjenesten, skatte- og avgiftsmyndighetene, militær avdeling og brannsjef. Du får skriftlig melding om vedtaket. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper. Kopi av vedtaket sendes til politiet og skjenkekontrollen

Saksbehandlingstid

Behandlingstiden er vanligvis tre uker. Søknad må innsendes senest innen fire uker før arrangementet skal finne sted. 

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Annen informasjon

Nærmere opplysninger om skjenkebevilling kan fås ved henvendelse til Sør-Varanger kommune, servicekontoret, postboks 406, 9915 Kirkenes.

Tlf. 78 97 76 00

Epost: postmottak@sor-varanger.kommune.no

Tjenesten oppdatert: 13.01.2023 14:54