Derfor er det tatt et initiativ for å løse utfordringen med etablering av et felles sekretariat for kontrollutvalgene i Øst-Finnmark revisjonsdistriktet. Revisjonsdistriktet omfatter :

Finnmark Fylkeskommune og kommunene Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik, Lebesby, Unjarga/ Nesseby, Sør-Varanger, Deanu/Tana, Vadsø og Vardø.

I denne forbindelse ble det avholdt et møte i Vadsø tirsdag den 23. mars d.å.. Deltakerne var rådmenn og lederne i kontrollutvalgene i kommunene. På møtet ble det gitt en orientering om situasjonen i de aktuelle kommunene etter at nytt regelverk trer i kraft den 1. juli 2004. Vardø og Sør-Varanger hadde ikke anledning å være til stede på møtet. Fra Sør-Varanger`s side var det imidlertid på forhånd meldt inn interesse for å være med på utredning av interkommunalt samarbeid om sekretariatsfunksjonen.

På møtet ble det drøftet om forutsetningene for et interkommunalt samarbeid var til stede, samt hvilke betingelser kommunene eventuelt ville stille for et slikt samarbeid. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe med Roald Bønå, Vadsø, Herdis Karlstad, Gamvik, Bjørn Breivik, Tana og John Arild Aslaksen, Nesseby. Mandatet er å lage forslag til samarbeidsløsing for sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalgene. Arbeidsgruppa har sitt første møte onsdag 31. mars.