Vi bor i en kommune med en unik plassering og posisjon. Vi har tro på oss selv og har vilje til endring og nytenkning. På den måte står vi rustet til og møte de mange utfordringer som venter oss. Vi håper alle at Sydvaranger Gruve skal lykkes med å sikre videre drift. Som ordfører bruke min lokale, nasjonale og internasjonale erfaring til så langt jeg kan, og være med på å sikre viktige industriarbeidsplassene i kommunen.

Sammen med næringslivet og fagbevegelse vil jeg jobbe for at vår kommune skal oppleve vekst. Vi skal trygge eksisterende arbeidsplasser og ha fokus på å skape nye. Bedrifter og gründere skal bli ønsket velkommen til en kommune med en entusiastisk ordfører.

Europa opplever i dag en stor flyktninge- og migrasjonsbølge fra Syria og andre land i Midtøsten. Ingen andre kommuner i Norge er så berørt av dette som oss. Det som skjer på Storskog grensestasjon er en nasjonal utfordring. Den sivile infrastrukturen er på et bristepunkt. Det jobbes natt og dag for å sikre en forsvarlig behandling av de menneskene som kommer over grensa. Vi må ha full fokus på å få gjenopprettet en normalsituasjon på grensa til Russland. Det er kun en politisk løsning som sikrer et godt naboforhold og et sterkt Barentssamarbeid.

Etableringen av Fjellhallen Transittmottak er bare ett av våre bidrag for å hjelpe mennesker på flukt. Det største bidrag vi kan gi er en felles kommunal dugnad hvor du og jeg viser vår gjestfrihet og generøsitet til de mange som finner en nødhavn i Sør-Varanger. Jeg er imponert over den innsats frivilligheten yter.

Kommunen er en av Sør-Varangers største arbeidsgivere. Tjenestene som kommunen tilbyr til innbyggerne må være av beste kvalitet. Jeg vil som ordfører ha en åpen kultur på de kommunale arbeidsplassene, hvor vi i fellesskap skaper trygghet for hverandre og vi på den måten kan yte bedre tjenester.

Sammen med administrasjonen, de ansatte og fagbevegelse skal vi finne de beste løsninger som tjener våre innbyggere og skaper gode kommunale arbeidsplasser.  Jeg vil ha en åpen dør for de ansatte og våre innbyggere, hvor varslere tas på alvor og forslag til nye måter å løse arbeidsoppgavene på skal ønskes velkommen.

I dag legges det ned en stor frivillig innsats i ulike lag og foreninger rundt om i kommunen.  Deltakelse i frivillige lag og organisasjoner er grunnlaget for at lokalsamfunnet kan blomstre. I mange nærmiljøer er det de små og nesten usynlige sakene som virkelig betyr noe. Men det er like fullt disse sakene som skaper trivsel i hverdagen og knytter folk sammen.

Sør-Varanger Arbeiderparti gjorde et godt valg, velgerne ønsket et skifte. Men jeg vil jeg selvsagt søke å finne frem til et godt og konstruktivt samarbeid med de andre partiene i kommunen, og ønske alle gode forslag og ideer velkommen. Det er når vi har konstruktive meningsutvekslinger at vi finner fram til de beste løsningene, som dikteren sier: Fred er ei det beste, men at man noget vil.

 

Rune Gjertin Rafaelsen

Ordfører