Sametinget forvalter det særskilte tilskuddet til samiske barnehager. De har utarbeidet egne kriterier for tildeling av tilskudd. Disse omfatter både særskilt tilskudd til samiske barnehager og tilskudd til morsmålsopplæring i samisk for samiske barn i norske barnehager. Formålet med tilskuddet er å sikre gode vilkår for samisk språk, kultur og identitet i barnehagene, samt bevare og fremme utviklingen av samisk språk og kultur i barnehagene.
Sør-Varanger kommune har søkt og fått tildelt særskilt tilskudd til samiske barnehager. Vår utfordring har vært å skaffe kvalifisert personell med samisk kompetanse.

Fra Sametinget møtte visepresident Ragnhild Lydia Nystad, rådgiver Inga Margrethe Eira Bjørn og førstekonsulent Randi Juuso.
En sentral problemstilling med besøket var å drøfte på hvilken måte Sametinget positivt kan bidra til å styrke samisk språk- og kulturarbeid i barnehagen og kommunen.
Først var det møte i kultur og oppvekstetaten med seksjonsleder for barnehager, representanter fra barnehagene og foreldre. Bl. a. ble følgende problemstillinger drøftet:
- kriterier for tildeling av tilskudd, våre muligheter
- holdninger til samisk språk og kultur
- se på muligheten for å opprette samisk avdeling i en eller flere barnehager i Sør-Varanger
- informasjon
- kompetanseutvikling for å få samisk språkkompetanse
- hvordan bruke Sametinget
- hva med norskspråklige samiske barn i norske barnehager

Etter møtet var det besøk ved Hesseng barnehage, med omvisning og orientering om barnehagens arbeid med samisk språk og kultur. Et svært vellykket og positivt besøk med mange kommentarer fra barna om de flotte koftene som representantene fra Sametinget hadde på seg. Sametingets visepresident overrakte barnehagen en gave som inneholdt samiske bøker og puslespill.
Tirsdag 09.11.04 skal seksjonsleder for barnehager og alle styrere i barnehagene i Sør-Varanger diskutere videre startegi for å styrke samisk språk- og kulturarbeid i barnehagene.