Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Salgsbevilling for alkohol

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Personer eller virksomheter som ønsker å drive salg og utlevering av alkoholholdig drikk for drikking utenfor salgsstedet, må søke kommunen om salgsbevilling. Bevilling gis ikke til bensinstasjon eller kiosk. Salgsbevillingen gjelder drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol. Bevilling gis for maksimum fire år om gangen.

  Endringer i bevillinger skjer ofte flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan for eksempel skje ved skifte av styrer og stedfortreder, endringer i driftskonsept eller endringer i eierforhold. Slike endringer skal meldes til bevillingsmyndigheten. Vesentlige endringer kan medføre kraver om ny bevilling. Bevillingen faller bort hvis virksomheten overdras til andre. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder. Forutsetningen er at bevillingsmyndigheten er underrettet om dette. Det må søkes om ny bevilling så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen.

  Kriterier/vilkår

  Bevillingssøker og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel. For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder. Begge må  ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven. De må være over 20 år, arbeide i virksomheten og oppfylle de kravene som alkoholloven stiller. 

  Samarbeidspartnere

  • Vaktselskap/kontrollører
  • Lensmann/politi (skal uttale seg om søkerens og sentrale personers vandel)
  • Skatteetaten (skal kontrollere / uttale seg om at bevillingshaveren overholder skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen)

  Pris for tjenesten

  Alle som har bevilling for å selge alkohol i butikk, skal hvert år betale et bevillingsgebyr til kommunen. Gebyrets størrelse avhenger av innrapportert alkoholsalg for foregående år og forventet alkoholsalg inneværende år

  Jf. alkoholforskriften § 6-2 skal gebyret for salgsbevilling betales etter følgende sats:

  • 0,18 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1 (over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol)

  Bevillingsgebyret utgjør pr. år minimum 1380 kr for salg av alkohol ( per 2014).

  Minimumsavgiften faktureres på begynnelsen av året.

  Omsetningsoppgaven skal innleveres innen 30.april. Oppgaven skal være bekreftet av revisor, og skal vise forrige års omsetning og forventet omsetning for inneværende år. Dersom det foreligger avvik mellom tidligere oppgitt forventet omsetning og faktisk omsetning, vil det foretas en avregning.Hvis det er omsatt for mer en minimumsavgiften, vil det sendes ut en faktura på restbeløpet

  Mangel på innbetaling av bevillingsgebyr kan medføre inndragning av salgsbevillingen inntil betalingen er mottatt. Manglende innrapportering av omsetningsoppgave kan medføre inndragning av salgsbevillingen inntil fullstendig innberetning er mottatt. Straffereaksjonene er i henhold til kommunens alkoholpolitiske retningslinjer. 

 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Du må søke skriftlig. Du kan kontakte kommunen for å få veiledning.

  Søknadskjema kan fås ved henvendelse til Servicekontoret. For elektronisk søknadsskjema trykk her.

  Vedlegg

  • Plantegninger over lokalets areal og funksjoner
  • Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve i alkoholloven
  • Firmaattest fra Brønnøysundregistrene
  • Eventuell skatteattest 

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Når søknaden er mottatt i kommunen, blir det innhentet uttalelser fra politiet, sosialtjenesten, skatte- og avgiftsmyndighetene, militær avdeling og brannsjef. Bevilling tildeles etter en skjønnsmessig vurdering. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper. Kopi av vedtaket sendes til politiet og skjenkekontrollen.

  Saksbehandlingstid

  Søknader om salgsbevilling for alkohol skal behandles av formannskapet. Det må påregnes at det kan ta opptil 3 måneder fra søknad om bevilling blir levert, til vedtaket foreligger.

  Klagemulighet

  Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Annen informasjon

  Det forventes at bevillingssøkere/bevillingshavere gjør seg kjent med relevante regelverk og forskrifter, deriblant alkohollovens bestemmelser om internkontroll

  Nærmere opplysninger om salgsbevilling kan fås ved henvendelse til Sør-Varanger kommune, servicekontoret, postboks 406, 9915 Kirkenes.

  Tlf. 78 97 76 00

  Epost: postmottak@sor-varanger.kommune.no

  Tjenesten oppdatert: 03.08.2017 16:07

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk