Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
18. februar kl. 15:09

Søknad om barnehageplass hovedopptak 2021-2022

SISTE FRIST I DAG 1.MARS. Alle må søke elektronisk via kommunens barnehageportal.

 

les mer ... clear
error_outline
24. februar kl. 14:37

Viktig korona informasjon

les mer ... clear

Salgsbevilling for alkohol

For å kunne selge alkohol i butikk må du søke kommunen om salgsbevilling.

Beskrivelse

Personer eller virksomheter som ønsker å drive salg og utlevering av alkoholholdig drikk for drikking utenfor salgsstedet, må søke kommunen om salgsbevilling. Bevilling gis ikke til bensinstasjon eller kiosk. Salgsbevillingen gjelder drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol. Bevilling gis for maksimum fire år om gangen.

Endringer i bevillinger skjer ofte flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan for eksempel skje ved skifte av styrer og stedfortreder, endringer i driftskonsept eller endringer i eierforhold. Slike endringer skal meldes til bevillingsmyndigheten. Vesentlige endringer kan medføre kraver om ny bevilling. Bevillingen faller bort hvis virksomheten overdras til andre. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder. Forutsetningen er at bevillingsmyndigheten er underrettet om dette. Det må søkes om ny bevilling så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen.

Kriterier/vilkår

Bevillingssøker og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel. For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder. Begge må  ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven. De må være over 20 år, arbeide i virksomheten og oppfylle de kravene som alkoholloven stiller. 

Pris for tjenesten

Alle som har bevilling for å selge alkohol i butikk, skal hvert år betale et bevillingsgebyr til kommunen. Gebyrets størrelse avhenger av innrapportert alkoholsalg for foregående år og forventet alkoholsalg inneværende år

Jf. alkoholforskriften § 6-2 skal gebyret for salgsbevilling betales etter følgende sats:

  • 0,18 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1 (over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol)

Bevillingsgebyret utgjør pr. år minimum 1380 kr for salg av alkohol ( per 2014).

Minimumsavgiften faktureres på begynnelsen av året.

Omsetningsoppgaven skal innleveres innen 30.april. Oppgaven skal være bekreftet av revisor, og skal vise forrige års omsetning og forventet omsetning for inneværende år. Dersom det foreligger avvik mellom tidligere oppgitt forventet omsetning og faktisk omsetning, vil det foretas en avregning.Hvis det er omsatt for mer en minimumsavgiften, vil det sendes ut en faktura på restbeløpet

Mangel på innbetaling av bevillingsgebyr kan medføre inndragning av salgsbevillingen inntil betalingen er mottatt. Manglende innrapportering av omsetningsoppgave kan medføre inndragning av salgsbevillingen inntil fullstendig innberetning er mottatt. Straffereaksjonene er i henhold til kommunens alkoholpolitiske retningslinjer. 

Samarbeidspartnere

  • Vaktselskap/kontrollører
  • Lensmann/politi (skal uttale seg om søkerens og sentrale personers vandel)
  • Skatteetaten (skal kontrollere / uttale seg om at bevillingshaveren overholder skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen)

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du må søke skriftlig. Du kan kontakte kommunen for å få veiledning.

Søknadskjema kan fås ved henvendelse til Servicekontoret. For elektronisk søknadsskjema trykk her.

Vedlegg

  • Plantegninger over lokalets areal og funksjoner
  • Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve i alkoholloven
  • Firmaattest fra Brønnøysundregistrene
  • Eventuell skatteattest 

Saksbehandling

Når søknaden er mottatt i kommunen, blir det innhentet uttalelser fra politiet, sosialtjenesten, skatte- og avgiftsmyndighetene, militær avdeling og brannsjef. Bevilling tildeles etter en skjønnsmessig vurdering. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper. Kopi av vedtaket sendes til politiet og skjenkekontrollen.

Saksbehandlingstid

Søknader om salgsbevilling for alkohol skal behandles av formannskapet. Det må påregnes at det kan ta opptil 3 måneder fra søknad om bevilling blir levert, til vedtaket foreligger.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Annen informasjon

Det forventes at bevillingssøkere/bevillingshavere gjør seg kjent med relevante regelverk og forskrifter, deriblant alkohollovens bestemmelser om internkontroll

Nærmere opplysninger om salgsbevilling kan fås ved henvendelse til Sør-Varanger kommune, servicekontoret, postboks 406, 9915 Kirkenes.

Tlf. 78 97 76 00

Epost: postmottak@sor-varanger.kommune.no

Tjenesten oppdatert: 18.02.2021 13:20

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk