Kommunestyret fattet allerede i 2002 et prinsippvedtak om at festere av kommunale boligtomter skulle gis anledning til å kjøpe tomtene. I siste kommunestyre ble det derfor vedtatt at festede boligtomter som er bebygd med helårsbolig legges ut for salg til de som har festekontrakt eldre enn 3 år. Salgsprisen pr. kvadratmeter bebygd boligtomt er avhengig av hvor i kommunen tomten ligger. Prisen er fastsatt til følgende som basis for årlig indeksregulering :

Kirkenes by kr. 23,- pr. kvadratmeter
Kirkenes-nære områder kr. 17,- pr. kvadratmeter
På landsbygda kr. 11,- pr. kvadratmeter

I tillegg kommer omkostninger og gebyrer til det offentlige.

Fortsatt er det en del praktiske forhold i forbindelse med salg av tomter som ikke vil være på plass før etter sommerferien. Festere som er interessert i å kjøpe boligtomten kan likevel allerede nå gjøre skriftlig henvendelese til kommunen om dette.