Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Rusmiddelavhengige - tiltak

Misbruker du eller er avhengig av alkohol eller andre rusmidler, kan du få hjelp til å komme bort fra avhengigheten.

Beskrivelse

​Kommunen kan gi hjelp til å mestre utfordringer knyttet til rusmiddelbruk. De kan tilby tiltak som
  • behandlings- og rehabiliteringstjenester
  • praktisk bistand og opplæring
  • plass i institusjon
  • økonomisk stønad og arbeidsrettede tiltak
  • tilbud om midlertidig bolig

Du har for øvrig krav på de samme tjenestene etter helse- og omsorgstjenesteloven som alle andre.

Målgruppe

Rusmiddelavhengige og deres familier.

Kriterier/vilkår

Er du ikke motivert for et behandlingsopplegg med tanke på å bli rusfri på det aktuelle tidspunktet, skal kommunen kunne tilby deg andre støttetiltak.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Samarbeidspartnere

  • Primærhelsetjenesten
  • Spesialisthelsetjenesten
  • Barneverns- og helsenemnda, behandler tvangssakene innenfor rusomsorgen

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1.

Helse- og omsorgstjenesteloven

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan ta direkte kontakt med sosialtjenesten eller be fastlegen, eller andre i hjelpeapparatet om så skrive en henvisning. Du har rett til å la nærmeste pårørende hjelpe deg med søknaden. Andre kan også hjelpe deg. Det kan foreksempel være en nabo. Men da må du gi skriftlig fullmakt som vedlegges søknaden. Dersom du ønsker plass i behandlingsinstitusjon, kan fastlegen din hjelpe deg med å søke om dette.

Vedlegg

Eventuell fullmakt.

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Er du misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Annen informasjon

Vårt kontor ligger i Sparelandsbygget, Hans Væggersvei 20, i Kirkenes sentrum.

Ansatte Telefon/mobil E-post
Hovednummer 40 01 78 00  
Gøril Jensen, Avdelingsleder 99 79 65 59 gje@svk.no

 

Tjenesten oppdatert: 03.07.2024 10:19