Landets kommuner er på nytt pålagt oppgaver uten at det følger med ekstra ressurser til gjennomføring av disse. Dersom det skal etableres en kommunal tilsynsordning som fungerer i forhold til "Røykfrie serveringssteder"må ressursene til dette økes. Også i Sør-Varanger blir dette en stor utfordring. Kommunen er inne i en omstillingsperiode hvor driftsvolumet skal reduseres gjennom bl.a. nedbemanning i organisasjonen. Det vil bli lagt frem en egen sak om lovendringen for kommunestyret før sommeren. Her vil det også bli lagt opp til drøfting av delegasjonsforhold.

Tobakksskadeloven § 6 femte og sjette ledd lyder:

«Kommunestyret skal føre tilsyn med at reglene i og i medhold av paragrafen her overholdes.
Kommunestyrets myndighet etter denne paragraf kan delegeres til et organ i kommunen
eller til et fellesorgan for flere kommuner. Dreier det seg om arbeidslokaler, føres tilsynet av
Arbeidstilsynet.
Reglene vedrørende kommunestyrets og Arbeidstilsynets virksomhet som tilsynsorgan etter
henholdsvis §§ 4a-7 - 4a-9 og 4a-12 i lov av 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i
kommunene og §§ 77-82 i lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø får
tilsvarende anvendelse ved tilsyn etter paragrafen her.»

Tobakksskadeloven § 6 åpner for muligheten for å dispensere fra røykeforbudet. Tobakksskadeloven
§ 6 tiende ledd lyder:

«Tilsynsmyndigheten kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra regler gitt i eller i medhold av
paragrafen og sette vilkår for eventuell dispensasjon. På arbeidsplasser med arbeidsmiljøutvalg
skal uttalelse fra utvalget legges ved søknaden. På arbeidsplasser uten arbeidsmiljøutvalg skal
uttalelse fra verneombud legges ved.»