Om undersøkelsen

Undersøkelsen var åpen for besvarelser i perioden 20.01.22 - 20.02.22, og alle innbyggere over 55 år ble bedt om å delta. Hovedfokus for undersøkelsen var på hvor og hvordan respondentene bodde I dag, hvor og hvordan de ønsket å bo når de ble eldre, og hva de mente om utvalgte forholds betydning for valg av bolig. Det ble ikke tallfestet alder på når man er eldre, definisjonen av dette vil derfor variere blant respondentene.

nUpa 5c e 65 pkzT 179vRuBVCT 0aoFAAAAAAAAAIAAKs 4BAAAAAAAAAAggOAcAAAAAAAAAIIDgHAAAAAAAAACAAIJzAAAAAAAAAAACCM 4BAAAAAAAAAAggOAcAAAAAAAAAIIDgHAAAAAAAAACAAIJzAAAAAAAAAAACCM 4BAAAAAAAAAAggOAcAAAAAAAAAIIDgHAAAAAAAAACAAIJzAAAAAAAAAAACCM 4BAAAAAAAAAAggOAcAAAAAAAAAIIDgHAAAAAAAAACAAIJzAAAAAAAAAAACCM 4BAAAAAAAAAAggOAcAAAAAAAAAIIDgHAAAAAAAAACAAIJzAAAAAAAAAAACCM 4BAAAAAAAAAAggOAcAAAAAAAAAIIDgHAAAAAAAAACAAIJzAAAAAAAAAAACCM 4BAAAAAAAAAAggOAcAAAAAAAAAIIDgHAAAAAAAAACAAIJzAAAAAAAAAAACCM 4BAAAAAAAAAAggOAcAAAAAAAAAIIDgHAAAAAAAAACAAIJzAAAAAAAAAAACCM 4BAAAAAAAAAAggOAcAAAAAAAAAIIDgHAAAAAAAAACAAIJzAAAAAAAAAAACCM 4BAAAAAAAAAAggOAcAAAAAAAAAIIDgHAAAAAAAAACAAIJzAAAAAAAAAAACCM 4BAAAAAAAAAAggOAcAAAAAAAAAIIDgHAAAAAAAAACAAIJzAAAAAAAAAAACCM 4BAAAAAAAAAAggOAcAAAAAAAAAIIDgHAAAAAAAAACAAIJzAAAAAAAAAAACCM 4BAAAAAAAAANjG 7P 8BnXHHKLg 1PX 4AAAAASUVORK 5CYII=Totalt 440 besvarelser ble registrert av potensiellt 3303 innbyggere 55 år eller eldre.

Informasjon om undersøkelsen ble gitt via kommunens nettsted svk.no, kommunens facebookside, avisannonser og redaksjonell omtale med kommunedirektør, prosjektleder, ordfører, stiftelsen boligbygg og leder for næringsforeningen. Det ble også informert i politiske råd og utvalg i forkant av gjennomføringen.

Det har vært mulig å svare både digitalt og på papir​skjema. Skjema har vært distribuert på kommunens servicekontor, og skjemaet ble I sin helhet publisert som to sider i Sør-Varanger avis.

Etter avslutning av undersøkelsen ble papirskjema punsjet inn digitalt, og besvarelser analysert av et nettbasert digitalt analysesystem.

Du kan laste ned en rapport med alle resultater og foreløpig analyse her

Viktige funn

FLERE ØNSKER Å BO SENTRUMSNÆRT
35% av respondentene i undersøkelsen bor i dag i selve Kirkenes, mens 45% sier de ønsker å bo I Kirkenes når de blir eldre. I rene tall betyr dette at 42 respondenter som bor andre steder enn Kirkenes ønsker å flytte dit på et tidspunkt.
Av de som ikke bor i Kirkenes i dag, men som ønsker å bo der når de blir eldre fordeler de seg på kommunens andre tettsteder og bygder, bortsett fra Neiden, Bugøyfjord og Bugøynes. Ingen fra disse stedene oppga ønske om å flytte til Kirkenes.

VI ØNSKER LITT ANDRE BOFORMER
I undersøkelsen oppgir 299 at de bor i enebolig i dag, mens 116 (fordelt på alternativene «enebolig» og «den boligen jeg allerede bor i») sier de vil det når de blir eldre
30,5%, 134 respondenter,  oppgir at de ønsker å bo i fellesbolig / tun / bofelleskap. Det er en liten overvekt blant de som ønsker å flytte til Kirkenes, men mange ønsker også å bo andre steder med denne boformen.


VI TRENGER IKKE NØDVENDIGVIS Å EIE
92,7% av respondentene oppgir at de eier egen bolig i dag, mens bare 51% av de som eier i dag oppgir at de ønsker dette når de blir eldre.  
Flere åpner for enten å leie, eller å ha en kombinasjonsløsning når de blir eldre.


INNBYGGERNE VET LITE OM STØTTEORDNINGER, MEN KAN KANSKJE BYGGE OM BOLIGEN
87% av respondentene i undersøkelsen oppgir at de ikke kjenner til støtteordninger for ombygging. Det finnes i dag ordninger for dette i regi av husbanken, men kommunens opplevelse er at de i liten grad blir brukt. 
Over halvparten av respondentene sier også at nåværende bolig enten ikke kan bygges om for å bli mer eldrevennlig, eller er usikker / vet ikke. 
Av de som sier at dagens bolig kan bygges om bor 80% i enebolig og på alle steder i kommunen. Av de som sier boligen kan bygges om sier 86,5% at de ikke kjenner til støtteordninger for ombygging. 

HVA LEGGER VI MEST VEKT PÅ HVIS VI SKAL BYTTE BOLIG?
De 4 viktigste kriteriene hvis man skal bytte bolig er nærhet til naturområder, gåavstand til butikk, bussforbindelse og boligens pris. 
Disse resultatene gjelde hvis man slår sammen alle besvarelser uavhengig av kjønn, alder, dagens bosted eller andre variabler. 
Det finnes forskjeller i hvilke faktorer som er er viktigst basert på kjønn, alder og hvor man ønsker å bo når man blir eldre.