Rapporten skal være grunnlaget for en ny kommunestyresak. Denne forbereder rådmannen nå og er planlagt lagt frem for politisk behandling i løpet av året. Beslutningen som skal tas da er hvilket alternativ som eventuelt skal jobbes videre med.

Kommunestyret vedtok i november 2019 at det skulle igangsettes en forstudie for utbygging av en stamnetterminal. To alternativer ble vedtatt utredet gjennom et forstudie:  ¨

  • Slambanken/KILA,
  • Leirpollen sør.

Det ble vedtatt at forstudien skulle angi kostnadselementer knyttet til vei, havne-/bakarealer, kaier, bru, tunnelløsning og teknisk infrastruktur.

En stamnetterminal er bindeleddet mellom transport på land (vei/jernbane) og sjø, Staten har ansvaret for riksvei/jernbane og farled i sjø. Kommunen har ansvaret for havna, hvor et minstekrav er 2 stk. 100 meter kaier og 100 dekar havne-/bakarealer (definert igjennom KVU-Kirkenes).

Etter en konkurranseutlysning ble Norconsult AS tildelt oppdraget med å utarbeide forstudien. Norconsult har 1. september overlevert rapporten Sør-Varanger kommune.