Kommunal- og regionaldepartementet har i dag fått overlevert rapport fra en arbeidsgruppe ledet av Bernt Aardal som har vurdert om og eventuelt hvordan det bør innføres mulighet til å avgi elektronisk stemme ved politiske valg.

Rapporten blir sendt ut på bred høring i seks måneder.  Det er også et ønske at den danner grunnlag for en bred samfunnsdebatt der ikke bare fagpersoner, men også folk flest får anledning til å delta.