Fakta om budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023.

 

For hele budsjettet og økonomiplanen se denne lenken.

 

Verbalforlslag som ble vedtatt:

Skatteparadisfri kommune:
Sør-Varanger kommune skal arbeide for at kommunen blir en skatteparadisfri kommune. Med det skal det kreves at de leverandører og kunder som er og blir tilknyttet Sør-Varanger Kommune skal ha åpenhet om eierskap og regnskap slik at tilknytning til skatteparadiser kan avdekkes. Dette gjelder blant annet, men ikke begrenset til, alle prosjekter hvor Sør-Varanger Kommune er byggherre både direkte og indirekte til i tildelingssaker både for rene økonomiske tildelinger til eller andre overføringer.
Hvor det avdekkes tilknytning til skatteparadis eller at det ikke er åpenhet til regnskap eller eiere skal Sør-Varanger Kommune kutte eller ikke innlede noen form for kobling til denne aktøren.

 

Plastfri kommune:
Sør-Varanger Kommune skal utarbeide en handlingsplan for å bli en plastfri kommune. Den skal omhandle alle aktiviteter samt gå på tvers av organisasjonen slik at enhver aktivitet skal ha som mål å få minimert plastavtrykket og minske plastavhengigheten.
Et av områdene som fremheves spesielt er innen offentlige innkjøp hvor redusert plastbruk skal være vurdert for innkjøpet samtidig som innkjøpet skal medføre et klart redusert plastforbruk. I tillegg ved både søknads- og meldepliktige tiltak skal minimering/eliminering av plastforbruk være en del av søknaden/meldingen og det skal være klare krav hva angår sortering og avfallshandtering. Målet er at all aktivitet skal ha fokus på et minimum av plastavtrykk og minske sin plastavhengighet.

 

Deltakerkort:
Administrasjonen skal utrede en ordning eventuelt en kombinasjon av ordninger som gir best mulig virkning basert på kriteriene integrering, folkehelse og sosial profil med «deltakerkort» som skal gi barn og unge mulighet til å delta innen all idrett. Dette kan være en kombinasjon med tiltaket «gratis halleie for barn og unge» og deltakerkort eller eventuelt andre gode løsninger. Ordningen skal fremlegges for behandling i kommunestyret til høsten -20.

 

Pumphuset:
Sør-Varanger Kommune ser det som en fordel at «Pumphuset» igjen kommer i kommunal eie. Vi ser fordeler at Barentshallene KF kan ta det inn som et av sine driftsbygninger samtidig at «Pumphuset» har en beliggenhet som gjør det unik. Bygningen ligger i inngangspartiet til et stort friluftsområde og kan da være med på å utgjøre en ramme rundt 1.vann som et aktivitetsområde for alle. Sør-Varanger Kommune er positiv til at investeringstilskuddet øker til søkt ramme for Barentshallene KF med denne forutsetningen. «Pumphuset» skal integreres i en slik ramme og være mulig for å støtte opp om friluftsaktiviteter i tillegg til også kunne være en driftsbygning for Barentshallene KF.