Rådmannen plikter å utrede et forsvarlig grunnlag slik at kommunestyret kan fatte beslutninger for kommende budsjettår og økonomiplanperiode. Budsjettet gir en oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver. Dokumentet er et forhandlingsgrunnlag for folkevalgte, og endelig vedtak vil finne sted i kommunestyret 12. desember.

Kommunen er inne i en utfordrende økonomisk tid, hvor vedtatt økonomisk omstilling er helt nødvendig, om vi ikke skal komme i et økonomisk uføre om få år. Kommunestyret vedtok i februar 2018 en prosjektplan for omstilling i Sør-Varanger kommune med nedskjæringer i størrelsesorden 50 mill. kroner. Både struktur og tjenestenivå skal legges til grunn for omstillingen Sør-Varanger kommune er inne i, og tjenestetilbudet skal vurderes etter kommunens endrede bosettingsmønster og demografi.

Kommunen opplever en endring i befolkningssammensetningen. Bare de siste 10 årene har kommunen hatt en økning i aldergruppen 67+ med om lag 350 personer, mens barnetallet har gått ned med i overkant av 200 i samme periode. De neste ti årene vil denne negative trenden bare forsterkes. Det er i pleie- og omsorgssektoren utgiftsbehovet vil bli størst og i oppvekstsektoren vil utgiftsbehovet gå ned, som følge av stadig synkende barnetall i kommunen. 

I rådmannens forslag til budsjett er denne informasjonen tillagt stor vekt. For å bringe rådmannens budsjettforslag i balanse er det utredet forslag til innsparing i grunnskolen med 10,5 mill. kroner i 2019, noe som vil gi helårsvirkning fra og med 2020 på 25,2 mill. kroner. Omsorgstjenestene er i stor grad skjermet for budsjettkutt i 2019, men gjennom arbeidet med strategisk plan forventes tiltak om fornyelse og forbedringer som på sikt vil imøtekomme omstillingsbehovet, slik at sektoren kan ta sin andel av omstillingen med virkning fra budsjettåret 2020.

I en krevende tid med både næringsomstilling og økonomisk omstilling, blir det viktig å fokusere på de mange mulighetene vi har i kommunen vår. Her vises til kommunens naturgitte fordeler som eksempelvis nærheten til Barentshavet, reiseliv, logistikk-knutepunkt og grenseområde. Også kommunens lange industrierfaring og industriell kompetanse trekkes frem. Det er verdt å nevne at total arbeidsledighet pr. utgangen av oktober 2018 var 1,7 %, lavest ledighet i Finnmark, viser ferske tall fra NAV Sør-Varanger.  

 

Budsjettsaken har følgende behandlingsrekkefølge:

- Rådet for likestilling av funksjonshemmede 19. november

- Eldrerådet 20. november

- Havnestyret 22. november

- Administrasjonsutvalget 26. november

- Utvalg for levekår 26. november

- Utvalg for plan og samferdsel 27. november

- Formannskapet 28. november

- Kommunestyret 12. desember

 

Last ned dokumentet her 

 

Kontaktinformasjon:

- Rådmann Nina B. Øvergaard, tlf. 78977412, ncb@svk.no 

- Økonomisjef Svanhild A. Lande, tlf. 78977541, sap@svk.no