RÅDMANNENS BUDSJETTDOKUMENT

I likhet med budsjettfremlegget 2013 legger rådmannen frem et budsjett som ikke er i balanse. Kommunelovens økonomibestemmelser, kapitel 8 - §§44 - 47, stiller krav til kommunestyrets budsjettvedtak og til formannskapets innstilling. Rådmannen er ansvarlig for at saksbehandlingen til de politiske organ er forsvarlig. Budsjettdokumentet er derfor korrekt oppstilt, og det er utredet en rekke mulige omstillingstiltak som formannskapet kan ta stilling til i sin innstilling.  Mulige tiltak er utarbeidet etter mal som tidligere. Omstillingsbehovet på minimum 27 millioner kroner er omfattende, og det er vanskelig å ha oversikt over alle virkninger av tiltakene, og hvordan effektene påvirker hverandre når kommunestyrets budsjettvedtak skal iverksettes.

Rådmannen har over flere år varslet om det økende omstillingsbehovet for kommunen. Den økte rente- og avdragsbelastningen, voksende pensjonsutgifter og høye lønnsoppgjør gjør at kommunens driftsutgifter øker mer enn inntektene. Kommunens driftsinntekter er forutsigbare fra skatt og rammetilskudd. Eiendomsskatten er også en forutsigbar inntekt som utgjør vel 3,4 % av driftsinntektene. Med utvidelse av eiendomsskatteområdet og nytakseringer fra år 2015 kan eiendomsskatten gi kommunen en merinntekt mellom 10-30 mill.kr. Dersom kommunestyret velger å øke skattetrykket på eiendomsskatten vil dette være med å avhjelpe den økonomiske situasjonen til kommunen.

Det er særlig lønnsoppgjøret som bidrar til utgiftsveksten, men også pensjon som øker betydelig. Innenfor omsorgstjenestene kommer utgiftsveksten som følge av særlig ressurskrevende enkeltbrukere med til dels særlig komplekse diagnoser. Også innenfor barnevern og økonomisk sosialhjelp er det innarbeidet økninger som følge av økte behov. Utgifter til økonomisk sosialhjelp og barnevern vil bli underlagt grundigere analyser og vurderinger hvor alle forhold tas opp til nærmere analyse og behandling.

Det er innenfor grunnskolesektoren og pleie- og omsorgssektoren Sør-Varanger kommune har de største utgiftsområdene. Det er derfor uunngåelig at den omstillingen som må foretas, og kuttene som skal gjennomføres, må også gjøres gjeldende innenfor disse sektorene. Synkende elevtall gjør det mulig å redusere driftsnivået i grunnskolen.

Innen helse- og omsorgssektoren har vi de største utfordringer, nå og framover. Vi får stadig flere ressurskrevende brukere, brukere som krever spesielt fagpersonell. Flere av disse brukergruppene var tidligere spesialisthelsetjenesten ansvar, men er nå overført til kommunal sektor som følge av samhandlingsreformen og endringer i spesialisthelsetjenesten. Statlige overføringer til kommunene, også til Sør-Varanger kommune, kompenserer ikke for økte utgifter. Om få år slår eldrebølgen inn over oss, det vil medføre behov økte ressurser i form av kompetanse, personell og økonomi. Stadig flere brukerne innenfor helse og sosialområdet har faglig behov for stadig mer sammensatte tjenester, og et økende antall tjenestemottakere har et komplisert sykdomsbilde som er en utfordring for kommunen å håndtere faglig og økonomisk. Det er mye som tyder på at veksten innenfor sektoren kommer til å øke i årene fremover. Likevel er det ikke økonomisk mulig at helse- og omsorgssektoren får stadig økte deler av kommunens driftsbudsjett.  I 2013 er det igangsatt en omfattende analyse av helse- og omsorgssektoren, rapporten er ferdig i desember 2013 og vil være et viktig arbeidsdokument for å iverksette tiltak for å redusere kostnadsveksten fremover.

Hovedoppgaven framover vil være å sikre velferdstjenestene slik at vi kan løse de oppgaver og tjenester vi er ansvarlige for – og med utgangspunkt i kommunens økonomi må vi gjøre alt for å redusere kostnadsveksten

De økonomiske nedskjæringer som er gjort tidligere, og ikke minst i 2013 er merkbare i organisasjonen. I utgangspunktet er det slik at enhver ytterligere nedskjæring vil ha konsekvenser for kvaliteten i tjenesteytingen, og dermed for brukere, ansatte og innbyggere. Det er tvingende nødvendig å bringe kommunens økonomi i balanse. Den økonomiske omstillingen må fortsatt gis høyeste prioritet.