Miljøfyrtårn er en stiftelse, støttet av Klima og miljødepartementet, som har utarbeidet et program for miljøledelse og miljøhandling for private og offentlige virksomheter i Norge. Her er det lagt inn definerte krav som virksomheten må tilfredsstille for å kunne bli sertifisert som miljøfyrtårnbedrift.

Hensikten er at den enkelte bedrift skal oppnå fordeler ved å sette fokus på miljøet gjennom miljøvennlig innkjøp og drift, arbeide for et godt arbeidsmiljø, spare penger på drift og oppnå markedsfordeler.

I løpet av de sisten årene er 6 bedrifter i Sør-Varanger miljøsertifisert, og ble miljøfyrtårnbedrifter.

Sertifikatene er gyldig i tre år fra utstedelsesdato, og kan ved gjennomføring av resertifisering forlenges. 

 Bedriftene ble sertifisert på bakgrunn av at de oppfylte en rekke bransjekrav på følgende hovedområder:  (Generelle bransjekrav og spesielle krav til den enkelte bransje). 

  • HMS-perm og Miljøfyrtårnperm (miljøperm) laget av bedriftene.

  • Arbeidsmiljø: Rutiner for medarbeidersamtaler, hjelpeutstyr/verneutstyr brukes, datablad på produkter i daglig bruk

  • De ansatte har gjennomgått miljøkurs.

  • Innkjøp og materialbruk: Bruker miljømerkede produkter.

  • Energibruk: Slår av lys og datamaskiner etter arbeidstid.

  • Transport: Oppfordring fra ledelsen om å gå/sykle til jobben.

  • Avfallsbehandling: Avfallsreduksjon og kildesortering så godt det lar seg gjøre her i Finnmark. Vi har jo ikke all verdens beste mottaksordning.

  • Utslipp til luft og vann:Bedriften har ikke eget utslipp.

     

Princess Kirkenes arbeider godt på alle disse områdene.

Ønsker dere lykke til i deres videre miljøarbeid.