Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Primærnæringsfondet

Beskrivelse

Sør-Varanger kommunes primærnæringsfond skal bidra til å bevare og øke verdiskapingen innen primærnæringene i kommunen. Fondet skal oppmuntre til bærekraftig bruk av områdets land- og sjøbaserte ressurser, og medvirke til videreføring av drift ved generasjonsskifte og økt rekruttering til næringene, spesielt blant kvinner og ungdom. Fondet har om lag 500 000,- kroner totalt pr år til disposisjon, og mottar normalt 10-15 søknader pr år.

Målgruppe

Primærnæringsfondet kan støtte tiltak innen fiskeri, havbruk, jordbruk, skogbruk, hagebruk, reindrift og utmarksnæringer og kombinasjoner av primærnæringer.

Kriterier/vilkår

Fondet har egne vedtekter og retningslinjer. For tilskudd til fiskeri, er det et krav at søker er registrert på blad B i fiskermanntallet. Tilskudd til reindrift kan bare gis til opplæringstiltak og investeringer i fellesanlegg, og bare i samråd med reindriftsforvaltninga.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du må fylle ut søknadsskjema og sende det til kommunen. 

Vedlegg

Avhenger av tiltak det søkes tilskudd til. Aktuelle vedlegg kan f eks være forretningsplan eller driftsplan i jordbruket.

Saksbehandling

Prosjekter med totalbudsjett under 50 000 behandles løpende av administrasjonen, mens prosjekter over 50 000 behandles fire ganger i året av fondsstyret. 

Saksbehandlingstid

Administrative saker behandles normalt i løpet av fire uker, mens saker til politisk behandling i styret for primærnæringsfondet normalt behandles i første fondsstyremøte etter oppgitt søknadsfrist. Oversikt over møter i fondsstyret finner du på kommunens hjemmeside.

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper (se under). 

 

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Annen informasjon

Søknadsfrister er 1. mars, 1. mai, 1. september og 1. november.

Tjenesten oppdatert: 09.05.2016 10:52