Sør-Varanger kommune har en tid arbeidet med å lage en ny forskrift om scooterløyper i kommunen.

Viser i den sammenheng til folkemøter og utlegg på offentlig høring både i 2015 og 2016. 

Etter oppsummering av høringsuttalelser og innspill fra sektormyndigheter vil kommunen måtte bruke lengre tid på prosessen enn planlagt.

Fylkesmannen i Finnmark har bedt kommunen om å gjennomføre ytterligere vurderinger og kartlegginger på flere områder før vi kan fastsette en ny forskrift og nye løyper. Det være seg kartlegging og prioritering av friluftsområder i hele kommunen, kartlegging av støy i hytte- og boligområder der det er lagt snøscooterløyper, kartlegging av sårbare områder for dyreliv samt hekkelokaliteter for fredede fuglearter.

Dette er et arbeid som vil være svært tids- og ressurskrevende.

 

Vi jobber for tiden med å innhente tilbud på arbeidet med kartlegging og vurdering av friluftsområder i Sør-Varanger kommune. Dette vil nok være det mest krevende arbeidet framover. Innhenting av grunneiertillatelser, der løyper berører privat grunn, vil nok også ta noe tid, da det er mange grunneiere som ikke har svart på brev som er sendt ut fra kommunen.  

Alt dette tilsier at det kan bli store endringer fra det opprinnelige forslaget som har vært på høring. Opprinnelig tidsplan må forlenges, og nytt forslag til løypenett må legges ut på ny høring når dette er klart.  

Konklusjonen blir at det ikke vil være mulig å vedta nye forskrifter til kommende snøscootersesong. Det betyr at det vil være eksisterende snøscooterløyper som også vil være gjeldende for kommende vinter.

Vi vil arbeide med det mål å få ny forskrift på plass til sesongen 2017-2018.