innspillsmøte 09052018 bilde2[1].JPG

I den forbindelse inviteres befolkningen til innspillsmøter. Det skal holdes tre innspillsmøter. For aldersgruppen 67 år og eldre er det oppsatt møte 09.05.18. Møte for unge mellom 13 år og 25 år holdes 23. mai og møte for voksne mellom 25 år og 67 år holdes 24. mai.

Strategisk plan for helse-, omsorg og velferd er en kommunedelplan, og skal vise veien for tjenestene 10 år frem i tid. Befolkningsfremskrivning for Sør-Varanger viser at vi kommer til å få flere eldre, med markant økning fra 2025. Samtidig viser tallene at den yrkesaktive gruppen er stabil. Det blir altså flere eldre som kan være i behov for ulike tjenester, samtidig som det ikke blir økning i antall personer i arbeid. Det er derfor viktig å ruste opp tjenestene i tillegg til kunnskap og mulighet for befolkgningen til å ivareta egen helse lengst mulig.

Stortinget la frem en ny reform 4. mai 2018, Leve hele livet. Innsatsområder i planen er et aldersvennlig samfunn, aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. Kjernen i reformen  er å gi eldre og deres pårørende økt glede, livskvalitet og trygghet i hverdagen.

I arbeidet med strategisk plan for helse-, omsorg og velferd i Sør-Varanger er det viktig for arbeidsgruppen å få innspill fra befolkningen på hva som er viktig for deg i møte med, og i bruken av helse- og omsorgstjenestene i fremtiden slik at du kan opprettholde egenomsorg og ivareta din helse best mulig.

På innspillsmøte for gruppen 67 år+ møtte det opp om lag 45 personer, og det kom inn mange flotte, gode innspill som arbeidsgruppen vil ta med videre i arbeidet med strategisk plan. Følgende innspill ble gitt:

 • Nok sykehjemsplasser og omsorgsboliger i nærheten der du bor. ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
 • Trygghet for at en får de tjenestene som trengs når en vil bo lengst mulig hjemme. ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
 • Mulighet for å bo i fellesskap, ikke alene i hver sine store hus (eks. tomter til bospareklubber. ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
 • Bo hjemme lengst mulig med tilrettelagte hjemmetjenester. ♥♥♥♥♥♥♥♥♥
 • Mulighet for å spise middag i fellesskap, fellesskap ved måltider. ♥♥♥♥♥♥♥♥
 • Gode aktivitetstilbud tilgjengelig, både for demenssyke og andre. Slik som felles turer, sosiale sammenkomster. ♥♥♥♥♥♥♥
 • At noen ringer til enslige som sitter hjemme alene og som savner menneskelig kontakt. ♥♥♥♥♥♥♥
 • Hensiktsmessige bussruter og tilgang til offentlig transport. TT-kort for eldre. ♥♥♥♥♥♥
 • At ansatte har nok tid til bruker ♥♥♥♥
 • Uteområder som er tilrettelagt med bord og benker, forskjønning av områder. ♥♥♥♥
 • Trygghetsalarm for flere. ♥♥♥♥
 • Faste pleiere til bruker som blir presentert. ♥♥♥♥
 • Meningsfull, trygg og verdig alderdom. ♥♥♥♥
 • Grunnmuren i helse-, omsorg- og velferdstjenesten må være basert på fagkunnskap og forståelse av betydningen av menneskelige relasjoner. F.eks. kunnskap om hørsel og enkel vedlikehold av hørehjelpemidler. ♥♥♥♥
 • Gode og mange nok avlastsningsplasser. ♥♥♥
 • God kommunikasjon ut til befolkningen og til brukere av tjenester. At det er kort vei ved henvendelser, samarbeid mellom ulike instanser som NAV, lege osv. Ansvarliggjøring om et bedre pasientforløp. ♥♥♥
 • Bedre informasjon om de tilbud som finnes. ♥♥♥
 • Demensvennlig kommune. ♥♥
 • Hjelp til snerydding/brøyting. ♥♥
 • Arena for dialog med kommunepolitikere. ♥♥
 • Sykehjem skal være et hjem, ikke en institusjon. ♥♥
 • Tidlig bistand i hjemmet. ♥♥
 • Fast kontaktperson der hjelpebehovet er stort.♥♥
 • Datahjelp. ♥♥
 • Nærhet til aktivitet, helsehus og butikker. ♥
 • Mulighet for tilrettelagt bolig (75+) ♥
 • Differensierte tilbud. ♥
 • Bedre informasjon om matombringingstjenesten. ♥
 • Bli møtt med forståelse og respekt. ♥
 • Bistand til å ha ansvar for eget liv
 • Arena for fellesskap med andre
 • Kommunen må legge til rette for og ta på alvor betydningen av frivillig arbeid.
 • Samlokalisering av sykehjemsplasser og liknede tilbud
 • Gode hjemmetjenester når behovet melder seg, spesielt i forhold til mat, vask, tekniske hjelpemidler.
 • God kommuneøkonomi som gir forutsigbarhet i tjenestetilbudet
 • Nedbemanning er et stort problem i sykehjem og hjemmetjenester
 • Pårørendestøtte
 • Dagsenter er viktig – må være nok plasser til å dekke behovet
 • Krav til kompetanse – særlig relasjonskompetanse
 • Tilrettelagt nærmiljø
 • Gode gangveier
 • Ikke matutdeling for ei uke
 • Godt samarbeid med pårørende

Etter gjennomgang av alle innspill ble de oppmøte bedt om å prioritere hvilke punkter som var viktigst for en selv. Alle fikk utlevert 3 hjerteklistremerker som ble satt på de punktene som er viktigst. I listen overfor er punktene som ble parkert merket med hjertesymbol.

Innspillene som er kommet frem vil bli tatt med i det videre arbeidet med strategisk plan. Alle innspill som er kommet fra alle tre innspillsmøter vil legges ved som vedlegg i det ferdige dokumentet. Det er fortsatt mulig å komme med flere innspill via lag og foreninger. Lag og foreninger blir invitert inn til møte hvor de kan komme med flere innspill til planen.

Strategisk plan for helse- omsorg og velferdstjenesten skal ut på høring før den tilslutt skal godkjennes i kommunestyret. Den er beregnet å være klar til kommunetyret i desember 2018.

 

Lene Nilsen Holte, Irene Arvola og Elisabeth Larsen

09.05.2018