Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Omsorgsbolig tilknyttet personalbase

Generelt

Sør-Varanger kommune har et begrenset antall boliger som tildeles brukere etter vedtatte kriterier i helse og omsorgstjenesten.

Tildeles etter lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Saksbehandlingsreglene i lov av 10.02.67 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) gjelder, det fattes enkeltvedtak og forvaltningslovens bestemmelser i kap IV-VI kommer til anvendelse.

Beskrivelse

En omsorgsbolig er en bolig som er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt slik at beboeren skal kunne motta heldøgns omsorg etter behov. Boligen er beboerens eget hjem. Beboeren betaler husleie og mottar hjemmetjenester på samme vilkår som for andre hjemmeboende. Personalet skal kunne yte tjenester i boligen hele døgnet om det er behov for det.

Omsorgsboliger tilknyttet personalbase
Eldresenteret, Kirkenes
Tangenlia, Hesseng
Omsorgssenter, Bugøynes

 

Målgruppe

Eldre og/eller funksjonshemmede som ikke kan ivareta omsorg for seg selv, eller som er avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å greie dagliglivets gjøremål. Eldre og funksjonshemmede med stort behov for hjemmebaserte tjenester prioriteres ved tildeling av bolig, noe som innebærer at et boligbehov alene ikke gir rett til omsorgsbolig.

Kriterier/vilkår

Tjenesten tildeles ut fra en samlet vurdering av søkerens situasjon, herunder faglige opplysninger som ligger til grunn for søknaden og/eller blir innhentet i saksbehandlingsprosessen.

Følgende kriterier vektlegges ved tildeling av omsorgsbolig:

  • Underskrevet søknad må foreligge fra søker eller en som kan handle på søkers vegne.

  • Mulighet for og fortsatt bo i sitt opprinnelige hjem med bistand fra hjemmebasert tjeneste skal være vurdert.

  • At tjenester er utprøvd, som for eksempel hjemmesykepleie, praktisk bistand, dagsentertilbud, matombringing mm, og disse ikke er tilstrekkelig i opprinnelige hjem.

  • At søker ikke er i stand til å ivareta seg selv i sitt eget hjem, selv med tjenester som supplement i hjemmet, og andre tilpassede tjenester.

  • Søker må ved søknadstidspunktet antas å kunne fungere i boligen over noe tid.

  • Innehar et hjelpebehov i de fleste av dagliglivets gjøremål.

Pris for tjenesten

Husleie og depositum er avhengig av bosted og størrelsen på omsorgsboligen. Ved spørsmål kan en kontakte Koordinering, fag og forvalting.

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om omsorgsbolig eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg må vedkommende ha fullmakt.

Base Avdelingleder Kontor
Kirkenes Base 1 78 97 18 51 78 97 18 50
Kirkenes Base 2 78 97 18 53 78 97 18 52
Hesseng/Jakobsnes 78 97 18 32 78 97 18 36
Bjørnevatn/Neiden 78 97 17 87 78 97 17 88
Pasvik 78 97 17 85 78 97 17 85
Bugøynes 78 97 17 48 78 97 17 47

Søknadsskjema og hjelp til å fylle ut skjemaet fås ved henvendelse til Servicekontoret tlf. 78 97 74 00, Koordinering, fag og forvalting, eller ansatte i hjemmebasert omsorg. Søkandsskjema kan du også finne på kommunens hjemmeside www.svk.no.

Utfylt skjema sendes Sør-Varanger kommune, Servicekontoret, Boks 406, 9915 Kirkenes.

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk. Det fattes et vedtak og vil gis en begrunnelse samtidig med vedtaket. Hvis begrunnelse ikke følger med kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Det vil bli tatt kontakt og gjort avtale om et hjemmebesøk etter mottatt søknad. Hjemmebesøket danner grunnlaget for en helhetlig og faglig vurdering av søknaden.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke avgjøres innen en måned skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette og samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Saksbehandlingstiden er vanligvis 3 uker og søker får skriftlig svar.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtket kan du klage til kommunen innen en frist på 3 uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse kan du klage videre til kommunal klagenemd.

Annen informasjon

Lover

Dette er ikke en lovpålagt tjeneste. Opphold i omsorgsbolig reguleres gjennom husleiekontrakter, jf. husleieloven. Tildeling av omsorgsbolig er et enkeltvedtak med de rettigheter og plikter som følger av forvaltningsloven.

Forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien) 
Lov om husleieavtaler (husleieloven)
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Tjenesten oppdatert: 18.02.2021 10:17