Hvem kan søke:

Målgruppen er bedrifter innen de følgende områdene: servering, overnatting, sport og fritid, reisebyråer og -arrangører, kunst og underholdning og kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet. Bedrifter som har søkt tidligere, kan få ny støtte. Bare bedrifter med adresse og virksomhet i Sør-Varanger kan få støtte. Ordningen omfatter ikke foretak som er insolvent, under konkursbehandling, opphørt eller under avvikling.

For å komme i betraktning må koronarelatert omsetningssvikt utgjøre minst 20 %.

Hva kan det søkes om:

Tilskuddet tildeles gjennom notifisert ordning, og skal bidra til å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter som er avhengige av turisme fra land utenfor EØS-området.

Utmåling av tilskudd baseres på bortfall av omsetning tilknyttet koronapandemien. Enkelte virksomheter kan maksimalt tildeles 30 % av den tildelte potten. Denne prosenten vil også gjelde for framtidige tildelinger.

Fastsetting av tilskudd vil bli gjort etter en samlet vurdering sett i forhold til den lokale situasjonen.

Hva skal søknaden inneholde:

 • Feltene i søknadsskjemaet skal fylles ut
 • Søker må selv velge riktig årstall i kolonneoverskriftene før regnskapstallene legges inn. Skal halvårsregnskap legges til grunn, legges halvårstallene inn samtidig som en opplyser om dette i vedlegg
 • Hvordan foretaket er rammet av pandemien (sendes som vedlegg til søknaden).
 • Månedsregnskap for mars og april 2019 og for mars og april 2022 legges til grunn for tildelingen.
 • Nystartede bedrifter og bedrifter i etableringsfasen kan søke på grunnlag av budsjett attestert av regnskapsfører. Husk å levere eventuelt regnskap for samme periode
 • Skatteattest ikke eldre enn mars 2022

Før utbetaling av eventuelt tilsagn kan det bli krevd at revisor eller autorisert regnskapsfører bekrefter innholdet i søknaden.

Har du levert skatteattest ved søknad i 6.tildelingsrunde behøver du ikke levere dette på nytt.

Hvordan søke:

Søknadsmalen er en generell mal utarbeidet av kommunal- og distrikts­departementet. Kommunen ser at det for noen kanskje kan være utfordrende å fylle ut det elektroniske skjemaet, men ta i så fall kontakt med Anne Randa på 78 97 74 85 eller anra@svk.no.

 1. Gå til www.regionalforvaltning.no og opprett bruker for foretaket
 2. Søk opp “Sør-Varanger kommune – koronakompensasjon syvende tildeling» i søkeruten og les all informasjon som kommer opp før du fyller ut søknaden
 3. Opprett søknad, fyll ut nødvendig info og legg ved etterspurt dokumentasjon
 4. Send inn søknaden. Siste frist er 25. mai 2022, men lever gjerne så fort som mulig!

Hvordan behandles søknadene:

Søknader behandles etter søknadsfristens utløp. Kommunedirektøren saksbehandler søknadene, og legger frem sitt forslag til fordeling for Utvalg for miljø og næring 14.juni. Tilskuddene betales deretter ut fortløpende.

Kontakt

For spørsmål eller kommentarer, kontakt med Anne Randa, på telefon 78 97 74 85 eller mail anra@svk.no

Regelverk

 • Departementets tildelingsbrev med forutsetninger, krav og plikter vil være grunnlag for saksbehandlingen: Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter - regjeringen.no
 • Ordningen følger regler i forskrift om distrikts- og regionalpolitiske virkemiddel om utlysning, saksbehandling, klage og kontroll med mer
 • Tilskudd gis i form av notifisert ordning etter EUs regelverk, og tilsagn fra ordningen gis i henhold til retningslinjer for bruk av statsmidler
 • Opplysninger som gis i søknaden vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven