Sør-Varanger kommunes viktigste oppgave er å yte gode tjenester til sine innbyggere. Dette prøver vi å få til med dyktige ansatte og medarbeidere innenfor alle sektorer. Vi har gode tjenester både innenfor teknisk- og plan arbeid. Vi har et godt barnehagetilbud og en god skole med dyktige lærere og ansatte. Vi går i gang med en nødvendig bygging av en ny skole for Bjørnevatn/Sandnes – 9910.

Sør-Varanger kommune satser også på de svakeste. Med et nytt aktivitetssenter og boliger på Skytterhusfjellet, vil vi kunne gi et langt bedre tilbud til denne gruppen.  Arbeidet med å få til et godt fungerende barnevern vil fortsette. Vi har i tillegg fått et nytt Barnehus lagt til Kirkenes, noe som betyr styrking av hjelpeapparatet for en utsatt gruppe.

Antallet eldre vil øke også i vår kommune. Det er positivt at vi blir eldre og friskere. De eldre er ikke kun en utgift, men også en ressurs. Vår eldreomsorg må tilpasses en ny situasjon. Det har blant annet med bedre organisering og ny teknologi å gjøre. Denne utviklingen kan bare skje i et samspill med kommunen og de eldre og deres organisasjoner.

En av de største utfordringen vi har som kommune er å sikre rekrutering og nye arbeidsplasser. Deler av næringslivet er svært dyktige på å legge til rette for lærlinger. Her må vi som kommune bli bedre, samtidig som det øvrige næringsliv også har noe å gå på. Et differensiert utdanningstilbud for våre ungdommer i hele Øst-Finnmark må prioriteres. Et styrket samarbeid med universitetet i Tromsø har allerede gitt resultater for utdanning av sykepleiere og lærere. Universitetets etableringen av Digforsk i Kirkenes er også veldig positivt. Samtidig er det svært gledelig at Fylkestinget vedtok å videreføre IB linjen ved Kirkenes Videregående.

Sør-Varanger kommune har underskrevet en samarbeidsavtale med Finnmarkssykehuset og Finnmark Politidistrikt om etablering av en samlokalisert operasjonssentral. Det er ansatt folk for å drive dette arbeidet framover. Det vil bety økt sikkerhet for befolkningen i Finnmark, styrket beredskap for Norge og nye arbeidsplasser i Sør-Varanger. Vi ser også fram til åpningen av det nye Kirkenes Sykehus.

Kunst og kultur er viktige ingredienser i menneskers liv. Vi er så heldige å ha gode aktører som skaper opplevelser og en levende kveldsøkonomi innenfor både kunst, musikk og teater. Det er fantastisk at Pikene på Broen gjennom etableringen av Terminal B i Kirkenes, har skapt en av de mest spennende kunst og kulturarenaene i Norge.

Sør-Varanger har en utenrikspolitisk særstilling i Norge. Ingen annen kommune har en grense til Russland. Dette gir oss som kommune store muligheter, men også flere utfordringer. Vi har et meget godt folk til folk samarbeid, og et næringsliv som er svært dyktig på samhandling med vår nabo i øst. Ordningen med Grenseboerbevis på norsk og russisk side fungerer godt, og skaper aktivitet på begge sider av grensen. Ordningen er også viktig for folk til folk samarbeidet. Russland er en partner i Nord, og vi som Norges eneste grensekommune har en viktig rolle å spille i det bilaterale forholdet til Russland. Å samarbeide med Russland kan være krevende. Norske statsborgere med et stort hjerte for Russland er nektet innreise.  Det er veldig trist at tidligere grenseinspektør Frode Berg ble arrestert i Moskva 5. desember. Norge og lokalsamfunnet må gjøre alt for å få Frode hjem til familien. Frode er en brobygger mellom Norge og Russland og ingen spion.

Russland og Norge er svært ulik både hva gjelder historie og samfunnsutvikling. Norsk sikkerhetspolitiske forankring ligger i vårt NATO-medlemskap. Russlands annektering av Krim i mars 2014, har skapt en ny sikkerhetspolitisk situasjon i Europa preget av sanksjoner og manglende samarbeid mellom øst og vest. Dette er ulikt det som var våre forhåpninger da Norge tok initiativ til etableringen av Barentssamarbeidet 11. januar 1993. I 2018 markerer vi 25 års jubileet for dette viktige norske utenrikspolitiske initiativet. Vi må fokusere på økt samarbeid over grensene, samtidig som vi står opp for grunnleggende menneskerettigheter.

2017 var også et år med utfordringer for det lokale næringsliv. Etterdønningene av konkursen til Sydvaranger Gruve høsten 2015 setter fremdeles sine spor, men næringslivet har vist stor grad av omstillingsvilje. Spesielt er reiselivsnæringens vintersatsing på de nye asiatiske markedene verdt å merke seg. Et godt tegn er at det er full aktivitet også jul og nyttår. Sør-Varanger kommune, i samarbeid med næringslivet, følger opp med tiltak for å utvikle samarbeidet med Kina også på andre områder.

Vi ser også hvordan den maritime aktiviteten knyttet opp mot det russiske markedet videreføres på en positiv måte. Det er stor interesse fra private aktører for å utvikle nye havneområder og terminaler. Statens Vegvesen arbeider med en reguleringsplan for en stamnett terminal i Høybukta Vest. Planen vil bli forelagt kommunestyret høst 2018/vår 2019. En økt trafikk langs Den Nordlige Sjørute vil kunne danne grunnlag for en stor internasjonal Barentshavn i Sør-Varanger. Vi har også store forhåpninger til den leteaktiviteten som skal foregå i Barentshavet sommeren 2018.

Det vil bli framlagt omfattende planer for lakseoppdrett i vår kommune fra private aktører i 2018. Dette vil kunne skape mange nye arbeidsplasser og helårig produksjon på slakteriet på Jakobsnes. Samtidig har kommunen ansvaret for å lage en ny Kystsoneplan for hele Varangerområdet. En stor satsing på oppdrett i våre fjorder, kan bare skje i nært samarbeid med de lokale fiskerne. Fiskerinæringen på Bugøynes utvikles i en positiv retning. Dette gir oss et ansvar for å sikre en forsvarlig forvaltning av fjordsystemet i Varanger.

Finlands 100 års jubileum ble markert stort på finsk side, men også her på norsk side. Finland har nå seriøse ambisjoner om å bli en hub i et europeisk transportsystem. Dette vil kreve tilgang til Barensthavet og Arktis. Et av initiativene er en jernbane mellom Rovaniemi og Kirkenes. Sør-Varanger kommune, i samarbeid med Sør-Varanger Utvikling og Kirkenes Næringshage, arbeider systematisk for gjøre Kirkenes til det foretrukne alternativet. Her har vi gode allierte på finsk side, både regionalt og sentralt. Finland er også en sentral samarbeidspartner for det lokale reiseliv. Dette understreker igjen vår viktige internasjonale plassering.

Jeg vil helt tilslutt gratulere alle idrettsutøvere innen ulike idretter som hevder seg både internasjonalt, nasjonalt og lokalt. Vi har mye å være stolte av. Et av mine «viktigste valgløfter» var at fotballen ville utvikle seg med meg som ordfører. BILs opprykk til det nasjonale 3. divisjonsnivået er kanskje et eksempel på dette.

Det er et privilegium å være ordfører i Sør-Varanger, og å kunne ønske alle innbyggere i Norges mest spennende kommune: Godt Nytt År 2018! 

Rune Gjertin Rafaelsen

Ordfører