Samme år tilskuddsordningen for svømmeopplæring til nyankomne minoritetsspråklige elever begynte i 2015, ankom mange syriske flyktninger Sør-Varanger med sykkel fra Russland. Gjennom 2022 har det ankommet en rekke ukrainske flyktninger. Det er etablert et ordinært flyktningmottak i kommunen og Kirkenes skole har mottaksklasser, samt en betydelig mengde minoritetsspråklige elever som stadig øker i antall. Skolen, kommunal flyktningetjeneste og Hero mottakssenter ser altså et behov for å få til et utvidet tilbud innen svømmeopplæring i Sør-Varanger Kommune. Gjennom godt lokalt samarbeid med dyktige instruktører i frivillige organisasjoner, er vi godt rustet for å lykkes.

Tilskuddet vil i sin helhet benyttes til å gjennomføre svømmeopplæring. Herunder å leie inn instruktører som har kompetanse og mulighet fra lokal svømmeklubb, Norges Livredningsselskap. Dersom behov også svømmelærere med erfaring eller språkassistenter. Totale kostnader estimeres til 1750,- per elev. Da er leie av basseng inklusive badevakt for styrket sikkerhet og forsvarlig opplæring medberegnet. Vi oppnår ca 5 økter per uke i 20 uker (august-desember). Den enkelte elev kan dermed delta på inntil 20 leksjoner. Det er å forvente at noen elever vil komme til og fra gjennom kalenderåret. Rammen for det faglige opplegg baseres på leksjoner med aktiviteter som beskrevet i badestigen på www.svommedyktig.no Deltakere i skole, mottak eller som er bosatt av kommunal flyktningetjeneste og deltar i opplæring på grunnskolenivå, kan melde seg på den enkelte økt som passer dem. Deltakelse er gratis. Påmelding og koordinering utføres av det kommunale foretaket som drifter idrettsanleggene, Barentshallene Sør-Varanger KF.

Samarbeid med frivillige organisasjoner etterstrebes. Lokale klubber og instruktører fra Norges Svømmeforbund og Norges Livredningsselskap tilbys å bli leid inn. Praktiske detaljer om tidspunkter avtales med den enkelte klubb/instruktør. 3. Opptil 200 elever beregnes å motta opplæring i 2023. Skolen har per i dag 70 nyankomne minoritetsspråklige elever og forventer rundt 100 fra høsten 2023. Mottaket har kontinuerlig mer enn 100 som også vil kunne delta. Det beregnes opp til 20 deltakere per økt. Vi legger til grunn at det vil være et relativt stort behov for tilpasset opplæring, men planlegger at fordelingen på klassetrinn gjøres etter økter med følgende inndeling; 1.-4. trinn. Vanntilvenning, trygg i vann, flyte og dykke. 5.-7. trinn. Grunnleggende svømmeteknikker på mage, rygg, under vann 8.-10. trinn. Varierte svømmeteknikker, livredning og livreddende førstehjelp 4. Av de nyankomne minoritetsspråklige i Sør-Varanger som får tilbudet om denne utvidete svømmeopplæring, er ingen tidligere omfattet av tilskudd under denne ordningen til svømmeopplæring. 5. Likeverdig tilbud til jenter og gutter oppnås ved at gutter og jenter kan delta på samme økt. Det gis ingen begrensning mot å benytte heldekkende badedrakt eller våtdrakt, for de som ønsker å gjøre det. Dette er også i tråd med erfaringene beskrevet av andre kommuner på https://svommedyktig.no/contentassets/89050b68100c49e2a1483dab9166469a/rapport_tilskuddsordning_svommeopplaring.pdf 

Dersom sterke behov for kjønnsdelt opplæring likevel oppstår for å i det hele kunne gjennomføre i tråd med ambisjonen, skal det gis et likeverdig tilbud med samme økt for jenter og gutter.

 

Aktuelle lag/foreninger/samarbeidspartnere kan ta kontakt med Barentshallene Sør-Varanger KF, mail barentshallen@svk.no eller koordineringsansvarlig hos oss Ørjan Rasmussen på mail orra@svk.no